Przetargi.pl
Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jednolity) - Kodeks pracy

Wyjaśnienia

Spis treści

Dz.U.98.21.94
1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717
1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668
2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152
2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239
2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489
zm. Dz.U.00.107.1127
2001.03.30 zm. Dz.U.00.120.1268
2001.05.01 zm. Dz.U.01.28.301
2001.05.26 zm. Dz.U.01.52.538
zm. Dz.U.01.99.1075
2002.01.01 zm. Dz.U.01.128.1405
2002.01.13 zm. Dz.U.01.154.1805
2002.02.15 zm. Dz.U.01.11.84
2002.06.29 zm. Dz.U.02.74.676
2002.09.01 zm. Dz.U.01.111.1194
2002.11.26 zm.wyn.z Dz.U.02.196.1660
2002.11.29 zm. Dz.U.02.135.1146
2003.01.01 zm. Dz.U.01.123.1354
zm. Dz.U.02.135.1146
zm. Dz.U.02.199.1673
zm. Dz.U.02.200.1679
2004.01.01 zm. Dz.U.03.166.1608
zm. Dz.U.03.213.2081
2004.05.01 zm. Dz.U.01.128.1405
zm. Dz.U.02.135.1146
zm. Dz.U.03.213.2081
zm. Dz.U.04.96.959
2004.06.01 zm. Dz.U.04.99.1001
zm. Dz.U.04.120.1252
2004.11.23 zm. Dz.U.04.240.2407
2005.02.08 zm. Dz.U.05.10.71
2005.04.25 zm.wyn.z Dz.U.05.68.610

DZIAŁ PIERWSZY - PRZEPISY OGÓLNE
Rozdział I - Przepisy wstępne
Rozdział II - Podstawowe zasady prawa pracy
Rozdział IIa - (9) Równe traktowanie w zatrudnieniu
Rozdział IIb - (10) Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy
Rozdział III - (skreślony)

DZIAŁ DRUGI - STOSUNEK PRACY
Rozdział I - Przepisy ogólne
Rozdział II - Umowa o pracę
Oddział 1 - Zawarcie umowy o pracę
Oddział 2 - Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę
Oddział 3 - Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
Oddział 4 - Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę
Oddział 5 - Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
Oddział 6 - Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia
Oddział 6a - Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia
Oddział 7 - Wygaśnięcie umowy o pracę
Rozdział IIa - (38) Warunki zatrudnienia pracowników skierowanych do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa będącego członkiem Unii Europejskiej
Rozdział III - Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę
Oddział 1 - Stosunek pracy na podstawie powołania
Oddział 2 - Stosunek pracy na podstawie wyboru
Oddział 3 - (42) Stosunek pracy na podstawie mianowania
Oddział 4 - Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę

DZIAŁ TRZECI - WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ I INNE ŚWIADCZENIA
Rozdział I - Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą
Rozdział Ia - Wynagrodzenie za pracę
Rozdział II - Ochrona wynagrodzenia za pracę
Rozdział III - Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy
Rozdział IIIa - Odprawa rentowa lub emerytalna
Rozdział IV - Odprawa pośmiertna

DZIAŁ CZWARTY - OBOWIąZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA
Rozdział I - Obowiązki pracodawcy
Rozdział II - Obowiązki pracownika
Rozdział IIa - Zakaz konkurencji
Rozdział III - Kwalifikacje zawodowe pracowników
Rozdział IV - Regulamin pracy
Rozdział V - Nagrody i wyróżnienia
Rozdział VI - Odpowiedzialność porządkowa pracowników

DZIAŁ PIĽTY - ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA PRACOWNIKÓW
Rozdział I - Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy
Rozdział II - Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi

DZIAŁ SZÓSTY - (82) CZAS PRACY
Rozdział I - Przepisy ogólne
Rozdział II - Normy i ogólny wymiar czasu pracy
Rozdział III - Okresy odpoczynku
Rozdział IV - Systemy i rozkłady czasu pracy
Rozdział V - Praca w godzinach nadliczbowych
Rozdział VI - Praca w porze nocnej
Rozdział VII - Praca w niedziele i święta

DZIAŁ SIÓDMY - URLOPY PRACOWNICZE
Rozdział I - Urlopy wypoczynkowe
Rozdział II - Urlopy bezpłatne
DZIAŁ ÓSMY - UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIąZANE Z RODZICIELSTWEM (105)

DZIAŁ DZIEWIąTY - ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH
Rozdział I - Przepisy ogólne
Rozdział II - Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego
Rozdział III - Dokształcanie
Rozdział IIIa - (134) Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe
Rozdział IV - Szczególna ochrona zdrowia
Rozdział V - Urlopy wypoczynkowe
Rozdział VI - Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe

DZIAŁ DZIESIąTY - BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Rozdział I - Podstawowe obowiązki pracodawcy
Rozdział II - Prawa i obowiązki pracownika
Rozdział III - Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy
Rozdział IV - Maszyny i inne urządzenia techniczne
Rozdział V - Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia (146)
Rozdział VI - Profilaktyczna ochrona zdrowia
Rozdział VII - Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
Rozdział VIII - Szkolenie
Rozdział IX - Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze
Rozdział X - Służba bezpieczeństwa i higieny pracy
Rozdział XI - (173) Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy
Rozdział XII - Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi
Rozdział XIII - Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac w różnych gałęziach pracy

DZIAŁ JEDENASTY - UKŁADY ZBIOROWE PRACY
Rozdział I - Przepisy ogólne
Rozdział II - Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy
Rozdział III - Zakładowy układ zbiorowy pracy

DZIAŁ DWUNASTY - ROZPATRYWANIE SPORÓW O ROSZCZENIA ZE STOSUNKU PRACY
Rozdział I - Przepisy ogólne
Rozdział II - Postępowanie pojednawcze
Rozdział III - Sądy pracy
DZIAŁ TRZYNASTY - ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYKROCZENIA PRZECIWKO PRAWOM PRACOWNIKA
Rozdział I - (oznaczenie oraz tytuł rozdziału I skreślone) (222)
Rozdział II - (skreślony) (231)

DZIAŁ CZTERNASTY - PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
DZIAŁ CZTERNASTYa - (232) (uchylony)
DZIAŁ PIĘTNASTY - PRZEPISY KOŃCOWE

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną