Przetargi.pl
Koszty sądowe przy zakładaniu ksiąg wieczystych

Rozporzadzenie MS z dnia 27 marca 2002 r (Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2002 r.) - Koszty sądowe przy zakładaniu ksiąg wieczystych

Dz.U.02.44.415

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 88) zarządza się, co następuje:
§ 1. W postępowaniu przy zakładaniu ksiąg wieczystych kosztem sądowym jest wpis stały od wniosku o założenie księgi wieczystej w kwocie 40 zł, pobierany niezależnie od wpisu od wniosku o wpis własności lub innego prawa.
§ 2. Wpis stały, o którym mowa w § 1, pokrywa koszt druku księgi wieczystej oraz koszt teczki akt.
§ 3. Jeżeli obowiązek ponoszenia kosztów sądowych powstał przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, koszty pobiera się na podstawie przepisów dotychczasowych.
§ 4. Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 1991 r. w sprawie kosztów sądowych w postępowaniu o założenie księgi wieczystej (Monitor Polski Nr 19, poz. 136 oraz z 1994 r. Nr 41, poz. 345 i Nr 64, poz. 574).
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną