Przetargi.pl
Ustawa o gospodarce nieruchomościami

z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 261 poz. 2603) - Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Wyjaśnienia

Spis tresci

Dział I - Przepisy ogólne
Dział II - Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego
Rozdział 1 - Zasady ogólne
Rozdział 2 - Zasoby nieruchomości
Rozdział 3 - Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste
Rozdział 4 - Przetargi na zbycie nieruchomości
Rozdział 5 - Oddawanie w trwały zarząd
Rozdział 6 - Przekazywanie nieruchomości na cele szczególne
Rozdział 7 - Ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych
Rozdział 8 - Ceny, opłaty i rozliczenia za nieruchomości

Dział III - Wykonywanie, ograniczanie lub pozbawianie praw do nieruchomości
Rozdział 1 - Podziały nieruchomości
Rozdział 2 - Scalanie i podział nieruchomości
Rozdział 3 - Prawo pierwokupu nieruchomości
Rozdział 4 - Wywłaszczanie nieruchomości
Rozdział 5 - Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości
Rozdział 6 - Zwrot wywłaszczonych nieruchomości
Rozdział 7 - Udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej

Dział IV - Wycena nieruchomości
Rozdział 1 - Określanie wartości nieruchomości
Rozdział 2 - Powszechna taksacja nieruchomości
Rozdział 3 - (230) Badanie rynku nieruchomości

Dział V - Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami
Rozdział 1 - Rzeczoznawstwo majątkowe
Rozdział 2 - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Rozdział 3 - Zarządzanie nieruchomościami
Rozdział 4 - Nadawanie uprawnień i licencji zawodowych rzeczoznawcom majątkowym, pośrednikom w obrocie nieruchomościami i zarządcom nieruchomości oraz orzekanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej

Dział VI - Przepisy karne
Dział VII - Przepisy przejściowe, zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe
Rozdział 1 - Przepisy przejściowe
Rozdział 2 - Zmiany w przepisach obowiązujących
Rozdział 3 - Przepisy końcowe

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną