Przetargi.pl
Ordynacja podatkowa

z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 13 listopada 1997 r.) - Ordynacja podatkowa

Wyjaśnienia

Spis treści

DZIAŁ I - PRZEPISY OGÓLNE
DZIAŁ II ORGANY PODATKOWE I ICH WŁAŚCIWOŚĆ
Rozdział 1 - Organy podatkowe
Rozdział 2 - Właściwość organów podatkowych

DZIAŁ III ZOBOWIąZANIA PODATKOWE
Rozdział 1 - Powstawanie zobowiązania podatkowego
Rozdział 2 - Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta
Rozdział 3 - Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych
Rozdział 4 - Terminy płatności
Rozdział 5 - Zaległość podatkowa
Rozdział 6 - Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna
Rozdział 7 - Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych
Rozdział 8 - Przedawnienie
Rozdział 9 - (160) Nadpłata
Rozdział 10 - (161) Korekta deklaracji
Rozdział 11 - Informacje podatkowe
Rozdział 12 - Rachunki
Rozdział 13 - Odpowiedzialność solidarna
Rozdział 14 - Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych (186)
Rozdział 15 - Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich

DZIAŁ IV POSTĘPOWANIE PODATKOWE
Rozdział 1 - Zasady ogólne
Rozdział 2 - Wyłączenie pracownika organu podatkowego oraz organu podatkowego
Rozdział 3 - Strona
Rozdział 4 - Załatwianie spraw
Rozdział 5 - Doręczenia
Rozdział 6 - Wezwania
Rozdział 7 - Przywrócenie terminu (272)
Rozdział 8 - Wszczęcie postępowania
Rozdział 9 - Protokoły i adnotacje
Rozdział 10 - Udostępnianie akt
Rozdział 11 - Dowody
Rozdział 12 - Zawieszenie postępowania
Rozdział 13 - Decyzje
Rozdział 14 - Postanowienia
Rozdział 15 - Odwołania
Rozdział 16 - Zażalenia
Rozdział 17 - Wznowienie postępowania
Rozdział 18 - Stwierdzenie nieważności decyzji
Rozdział 19 - Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej
Rozdział 20 - Wygaśnięcie decyzji
Rozdział 21 - Odpowiedzialność odszkodowawcza
Rozdział 22 - Kary porządkowe
Rozdział 23 - Koszty postępowania

DZIAŁ V - CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĽCE
DZIAŁ VI - (405) KONTROLA PODATKOWA
DZIAŁ VII - TAJEMNICA SKARBOWA
DZIAŁ VIIA (463) Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami
Rozdział 1 - Zasady ogólne wymiany informacji podatkowych
Rozdział 2 - Szczegółowe zasady wymiany informacji podatkowych z państwami członkowskimi Unii Europejskiej

DZIAŁ VIII - PRZEPISY KARNE
DZIAŁ VIIIA - (464) ZAŚWIADCZENIA
DZIAŁ IX ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIąZUJĽCYCH, PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
Rozdział 1 - Zmiany w przepisach obowiązujących
Rozdział 2 - Przepisy przejściowe
Rozdział 3 - Przepisy końcowe

Dz.U.97.137.926
1997.12.29 zm. Dz.U.97.160.1083
1999.01.01 zm.wyn.z M.P.98.28.394
zm. Dz.U.98.106.668
1999.03.11 zm. Dz.U.99.11.95
2000.01.01 zm.wyn.z M.P.99.28.434
2001.01.01 zm.wyn.z M.P.00.24.509
zm. Dz.U.00.94.1037
zm. Dz.U.00.122.1315
2001.01.15 zm. Dz.U.00.122.1315
2001.03.24 zm. Dz.U.01.16.166
2001.03.30 zm. Dz.U.00.120.1268
2001.05.04 zm. Dz.U.01.39.459
2001.06.05 zm. Dz.U.01.39.459
2001.06.23 zm. Dz.U.00.116.1216
2001.07.01 zm. Dz.U.01.42.475
2001.11.30 zm. Dz.U.01.125.1368
2002.01.01 zm.wyn.z M.P.01.27.446
zm. Dz.U.01.130.1452
2002.07.01 zm. Dz.U.02.89.804
2002.10.27 zm. Dz.U.02.113.984
2003.01.01 zm. Dz.U.01.110.1189
zm. Dz.U.02.169.1387
2003.08.24 zm. Dz.U.03.130.1188
2003.09.01 zm. Dz.U.03.137.1302
2003.09.30 zm.wyn.z Dz.U.03.170.1660
2004.01.01 zm.wyn.z M.P.03.42.631
zm. Dz.U.02.153.1271
zm. Dz.U.02.169.1387
zm. Dz.U.03.228.2256
2004.05.01 zm. Dz.U.03.228.2255
zm. Dz.U.04.29.257
zm. Dz.U.04.64.593
zm. Dz.U.04.68.623
zm. Dz.U.04.91.868
2004.05.31 zm.wyn.z Dz.U.04.122.1288
zm. Dz.U.04.123.1291
2004.07.01 zm. Dz.U.04.146.1546
2004.08.21 zm. Dz.U.04.173.1808
2004.09.01 zm. Dz.U.04.116.1205
zm. Dz.U.04.162.1692
2005.01.01 zm.wyn.z M.P.04.35.613
zm.wyn.z M.P.04.35.614
zm. Dz.U.04.173.1808
2005.07.01 zm. przen. Dz.U.04.93.894 - zob. tekst jednolity

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną