Przetargi.pl
Kodeks postępowania cywilnego

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania cywilnego

Spis treści

DZIAŁ I - Przepisy ogólne
Rozdział 1 - Zakres obowiązywania
Rozdział 2 - Zasady ogólne
Rozdział 3 - Organy wyższego stopnia i organy naczelne
Rozdział 4 - Właściwość organów
Rozdział 5 - Wyłączenie pracownika oraz organu
Rozdział 6 - Strona
Rozdział 7 - Załatwianie spraw
Rozdział 8 - Doręczenia
Rozdział 9 - Wezwania
Rozdział 10 - Terminy

DZIAŁ II - Postępowanie
Rozdział 1 - Wszczęcie postępowania
Rozdział 2 - Protokoły i adnotacje
Rozdział 3 - Udostępnianie akt
Rozdział 4 - Dowody
Rozdział 5 - Rozprawa
Rozdział 6 - Zawieszenie postępowania
Rozdział 7 - Decyzje
Rozdział 8 - Ugoda
Rozdział 9 - Postanowienia
Rozdział 10 - Odwołania
Rozdział 11 - Zażalenia
Rozdział 12 - Wznowienie postępowania
Rozdział 13 - Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji

DZIAŁ III - Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych
DZIAŁ IV - Udział prokuratora
DZIAŁ V - (skreślony)
DZIAŁ VI - (skreślony)
DZIAŁ VII - Wydawanie zaświadczeń

DZIAŁ VIII - Skargi i wnioski
Rozdział 1 - Postanowienia ogólne
Rozdział 2 - Skargi
Rozdział 3 - Wnioski
Rozdział 4 - Udział prasy i organizacji społecznych
Rozdział 5 - Przyjmowanie skarg i wniosków
Rozdział 6 - Nadzór i kontrola

DZIAŁ IX - Opłaty i koszty postępowania
DZIAŁ X - Przepisy końcowe

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną