Przetargi.pl
Ustawa o podpisie elektronicznym

z dnia 18 września 2001 r. (Dz. U. z dnia 15 listopada 2001 r.) - Ustawa o podpisie elektronicznym

Wyjaśnienia

Spis treści

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 1999/93/WE z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych (Dz. Urz. WE L 13 z 19.01.2000). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.(7)

Dz.U.01.130.1450
2004.01.01 zm. Dz.U.02.153.1271
zm. Dz.U.03.124.1152
zm. Dz.U.03.217.2125
2004.05.01 zm. Dz.U.04.96.959

Rozdział 1 - Przepisy ogólne
Rozdział II - Skutki prawne podpisu elektronicznego
Rozdział III - Obowiązki podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne
Rozdział IV - Świadczenie usług certyfikacyjnych
Rozdział V - Ważność certyfikatów
Rozdział VI - Udzielanie akredytacji i dokonywanie wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne
Rozdział VII - Nadzór nad działalnością podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne
Rozdział VIII - Przepisy karne
Rozdział IX - Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną