Przetargi.pl
Kodeks cywilny

z dnia 23 kwietnia 1964 Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 - Kodeks cywilny

Spis treści

KSIĘGA PIERWSZA - Część ogólna
Tytuł I - Przepisy wstępne
Tytuł II - Osoby
Dział I - Osoby fizyczne
Rozdział I - Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych
Rozdział II - Miejsce zamieszkania
Rozdział III - Uznanie za zmarłego
Dział II - Osoby prawne
Dział III - Przedsiębiorcy i ich oznaczenia
Tytuł III - Mienie
Tytuł IV - Czynności prawne
Dział I - Przepisy ogólne
Dział II - Zawarcie umowy
Dział III - Forma czynności prawnych
Dział IV - Wady oświadczenia woli
Dział V - Warunek
Dział VI - Przedstawicielstwo
Rozdział . - Przepisy ogólne
Rozdział II - Pełnomocnictwo
Rozdział III - Prokura
Tytuł V - Termin
Tytuł VI - Przedawnienie roszczeń

KSIĘGA DRUGA - Własności i inne prawa rzeczowe
Tytuł I - Własność
Dział I - Przepisy ogólne
Dział II - Treść i wykonywanie własności
Dział III - Nabycie i utrata własności
Rozdział I - Przeniesienie własności
Rozdział II - Zasiedzenie
Rozdział III - Inne wypadki nabycia i utraty własności
Dział IV - Współwłasność
Dział V - Ochrona własności
Tytuł II - Użytkowanie wieczyste
Tytuł III - Prawa rzeczowe ograniczone
Dział I - Przepisy ogólne
Dział II - Użytkowanie
Rozdział I - Przepisy ogólne
Rozdział II - Użytkowanie przez osoby fizyczne
Rozdział III - Użytkowanie przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne
Rozdział IV - Inne wypadki użytkowania
Dział III - Służebności
Rozdział I - Służebności gruntowe
Rozdział II - Służebności osobiste
Dział IV - Zastaw
Rozdział I - Zastaw na rzeczach ruchomych
Rozdział II - Zastaw na prawach
Tytuł IV - Posiadanie

KSIĘGA TRZECIA - Zobowiązania
Tytuł I - Przepisy ogólne
Tytuł II - Wielość dłużników albo wierzycieli
Dział I - Zobowiazania solidarne
Dział II - Zobowiazania spodzielne i niepodzielne
Tytuł III - Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych
Tytuł IV - (skreślony)
Tytuł V - Bezpodstawne wzbogacenie
Tytuł VI - Czyny niedozwolone
Tytuł VI - Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
Tytuł VII - Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania
Dział I - Wykonanie zobowiązań
Dział II - Skutki niewykonania zobowiązań
Dział III - Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych
Tytuł VIII - Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu
Tytuł IX - Zmiana wierzyciela lub dłużnika
Dział I - Zmiana wierzyciela
Dział II - Zmiana dłużnika
Tytuł X - Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika
Tytuł XI - Sprzedaż
Dział I - Przepisy ogólne
Dział II - Rękojmia za wady
Dział III - Gwarancja jakości
Dział IV - Szczególne rodzaje sprzedaży
Rozdział I - Sprzedaż na raty
Rozdział II - Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej. Sprzedaż na próbę
Rozdział III - Prawo odkupu
Rozdział IV - Prawo pierwokupu
Tytuł XII - Zamiana
Tytuł XIII - Dostawa
Tytuł XIV - Kontraktacja
Tytuł XV - Umowa o dzieło
Tytuł XVI - Umowa o roboty budowlane
Tytuł XVII - Najem i dzierżawa
Dział I - Najem
Rozdział I - Przepisy ogólne
Rozdział II - Najem lokalu
Dział II - Dzierżawa
Tytuł XVII1 - Umowa leasingu
Tytuł XVIII - Użyczenie
Tytuł XIX - Pożyczka
Tytuł XX - Umowa rachunku bankowego
Tytuł XXI - Zlecenie
Tytuł XXII - Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia
Tytuł XXIII - Umowa agencyjna
Tytuł XXIV - Umowa komisu
Tytuł XXV - Umowa przewozu
Dział I - Przepisy ogólne
Dział II - Przewóz osób
Dział III - Przewóz rzeczy
Tytuł XXVI - Umowa spedycji
Tytuł XXVII - Umowa ubezpieczenia
Dział I - Przepisy ogólne
Dział II - Ubezpieczenia majatkowe
Dział III - Ubezpieczenia osobowe
Tytuł XXVIII - Przechowanie
Tytuł XXIX - Odpowiedzialność, prawo zastawu i przedzawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady
Tytuł XXX - Umowa składu
Tytuł XXXI - Spółka
Tytuł XXXII - Poręczenie
Tytuł XXXIII - Darowizna
Tytuł XXXIV - Renta i dożywocie
Dział I - Renta
Dział II - Dożywocie
Tytuł XXXV - Ugoda
Tytuł XXXVI - Przyrzeczenie publiczne
Tytuł XXXVII - Przekaz i papiery wartościowe
Dział I - Przekaz
Dział II - Papiery wartościowe

KSIĘGA CZWARTA - Spadki
Tytuł I - Przepisy ogólne
Tytuł II - Dziedziczenie ustawowe
Tytuł III - Rozrządzenia na wypadek śmierci
Dział I - Testament
Rozdział I - Przepisy ogólne
Rozdział II - Forma testamentu
Oddział 1 - Testamenty zwykłe
Oddział 2 - Testamenty szczególne
Oddział 3 - Przepisy wspólne dla testamentów zwykłych i szczególnych
Dział II - Powołanie spadkobiercy
Dział III - Zapis i polecenie
Dział IV - Wykonawca testamentu
Tytuł IV - Zachowek
Tytuł V - Przyjęcie i odrzucenie spadku
Tytuł VI - Stwierdzenie nabycia spadku i ochrona spadkobiercy
Tytuł VII - Odpowiedzialność za długi spadkowe
Tytuł VIII - Wspólność majątku spadkowego i dział spadku
Tytuł IX - Umowy dotyczące spadku
Tytuł X - Przepisy szczególne o dziedziczeniu gospodarstw rolnych

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną