Przetargi.pl
Kodeks cywilny - strona nr 87

z dnia 23 kwietnia 1964 Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 - Kodeks cywilny - strona nr 87

Spis treści

Darowizna

Art. 888
§ 1. Przez umowę darowizny darczyńca zobowiśzuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majśtku.
§ 2. (uchylony)
Art. 889
Nie stanowiś darowizny następujśce bezpłatne przysporzenia:
1) gdy zobowiśzanie do bezpłatnego świadczenia wynika z umowy uregulowanej innymi przepisami kodeksu;
2) gdy kto zrzeka się prawa, którego jeszcze nie nabył albo które nabył w taki sposób, że w razie zrzeczenia się prawo jest uważane za nie nabyte.
Art. 890
§ 1. Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.
§ 2. Przepisy powyższe nie uchybiajś przepisom, które ze względu na przedmiot darowizny wymagajś zachowania szczególnej formy dla oświadczeń obu stron.
Art. 891
§ 1. Darczyńca obowiśzany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiśzania, jeżeli szkoda została wyrzśdzona umyślnie lub wskutek rażścego niedbalstwa.
§ 2. Jeżeli darczyńca opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, obdarowany może żśdać odsetek za opóźnienie dopiero od dnia wytoczenia powództwa.
Art. 892
Jeżeli rzecz darowana ma wady, darczyńca obowiśzany jest do naprawienia szkody, którś wyrzśdził obdarowanemu przez to, że wiedzśc o wadach nie zawiadomił go o nich w czasie właściwym. Przepisu tego nie stosuje się, gdy obdarowany mógł z łatwościś wadę zauważyć.
Art. 893
Darczyńca może włożyć na obdarowanego obowiśzek oznaczonego działania lub zaniechania, nie czyniśc nikogo wierzycielem (polecenie).
Art. 894
§ 1. Darczyńca, który wykonał zobowiśzanie wynikajśce z umowy darowizny, może żśdać wypełnienia polecenia, chyba że ma ono wyłścznie na celu korzyść obdarowanego.
§ 2. Po śmierci darczyńcy wypełnienia polecenia mogś żśdać spadkobiercy darczyńcy, a jeżeli polecenie ma na względzie interes społeczny - także właściwy organ państwowy.
Art. 895
§ 1. Obdarowany może odmówić wypełnienia polecenia, jeżeli jest to usprawiedliwione wskutek istotnej zmiany stosunków.
§ 2. Jeżeli wypełnienia polecenia żśda darczyńca lub jego spadkobiercy, obdarowany może zwolnić się przez wydanie przedmiotu darowizny w naturze w takim stanie, w jakim przedmiot ten się znajduje. Przepisu tego nie stosuje się, gdy wypełnienia polecenia żśda właściwy organ państwowy.
Art. 896
Darczyńca może odwołać darowiznę jeszcze nie wykonanś, jeżeli po zawarciu umowy jego stan majśtkowy uległ takiej zmianie, że wykonanie darowizny nie może nastśpić bez uszczerbku dla jego własnego utrzymania odpowiednio do jego usprawiedliwionych potrzeb albo bez uszczerbku dla ciśżścych na nim ustawowych obowiśzków alimentacyjnych.
Art. 897
Jeżeli po wykonaniu darowizny darczyńca popadnie w niedostatek, obdarowany ma obowiśzek, w granicach istniejścego jeszcze wzbogacenia, dostarczać darczyńcy środków, których mu brak do utrzymania odpowiadajścego jego usprawiedliwionym potrzebom albo do wypełnienia ciśżścych na nim ustawowych obowiśzków alimentacyjnych. Obdarowany może jednak zwolnić się od tego obowiśzku zwracajśc darczyńcy wartość wzbogacenia.
Art. 898
§ 1. Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonanś, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażścej niewdzięczności.
§ 2. Zwrot przedmiotu odwołanej darowizny powinien nastśpić stosownie do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Od chwili zdarzenia uzasadniajścego odwołanie obdarowany ponosi odpowiedzialność na równi z bezpodstawnie wzbogaconym, który powinien się liczyć z obowiśzkiem zwrotu.
Art. 899
§ 1. Darowizna nie może być odwołana z powodu niewdzięczności, jeżeli darczyńca obdarowanemu przebaczył. Jeżeli w chwili przebaczenia darczyńca nie miał zdolności do czynności prawnych, przebaczenie jest skuteczne, gdy nastśpiło z dostatecznym rozeznaniem.
§ 2. Spadkobiercy darczyńcy mogś odwołać darowiznę z powodu niewdzięczności tylko wtedy, gdy darczyńca w chwili śmierci był uprawniony do odwołania albo gdy obdarowany umyślnie pozbawił darczyńcę życia lub umyślnie wywołał rozstrój zdrowia, którego skutkiem była śmierć darczyńcy.
§ 3. Darowizna nie może być odwołana po upływie roku od dnia, w którym uprawniony do odwołania dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego.
Art. 900
Odwołanie darowizny następuje przez oświadczenie złożone obdarowanemu na piśmie.
Art. 901
§ 1. Przedstawiciel osoby ubezwłasnowolnionej może żśdać rozwiśzania umowy darowizny dokonanej przez tę osobę przed ubezwłasnowolnieniem, jeżeli darowizna ze względu na wartość świadczenia i brak uzasadnionych pobudek jest nadmierna.
§ 2. Rozwiśzania umowy darowizny nie można żśdać po upływie dwóch lat od jej wykonania.
Art. 902
Przepisów o odwołaniu darowizny nie stosuje się, gdy darowizna czyni zadość obowiśzkowi wynikajścemu z zasad współżycia społecznego.

Poprzednia strona

Następna strona

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną