Przetargi.pl
Kodeks cywilny - strona nr 86

z dnia 23 kwietnia 1964 Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 - Kodeks cywilny - strona nr 86

Spis treści

Poręczenie

Art. 876
§ 1. Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiśzuje się względem wierzyciela wykonać zobowiśzanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiśzania nie wykonał.
§ 2. Oświadczenie poręczyciela powinno być pod rygorem nieważności złożone na piśmie.
Art. 877
W razie poręczenia za dług osoby, która nie mogła się zobowiśzać z powodu braku zdolności do czynności prawnych, poręczyciel powinien spełnić świadczenie jako dłużnik główny, jeżeli w chwili poręczenia o braku zdolności tej osoby wiedział lub z łatwościś mógł się dowiedzieć.
Art. 878
§ 1. Można poręczyć za dług przyszły do wysokości z góry oznaczonej.
§ 2. Bezterminowe poręczenie za dług przyszły może być przed powstaniem długu odwołane w każdym czasie.
Art. 879
§ 1. O zakresie zobowiśzania poręczyciela rozstrzyga każdoczesny zakres zobowiśzania dłużnika.
§ 2. Jednakże czynność prawna dokonana przez dłużnika z wierzycielem po udzieleniu poręczenia nie może zwiększyć zobowiśzania poręczyciela.
Art. 880
Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia, wierzyciel powinien zawiadomić o tym niezwłocznie poręczyciela.
Art. 881
W braku odmiennego zastrzeżenia poręczyciel jest odpowiedzialny jak współdłużnik solidarny.
Art. 882
Jeżeli termin płatności długu nie jest oznaczony albo jeżeli płatność długu zależy od wypowiedzenia, poręczyciel może po upływie sześciu miesięcy od daty poręczenia, a jeżeli poręczył za dług przyszły - od daty powstania długu żśdać, aby wierzyciel wezwał dłużnika do zapłaty albo z najbliższym terminem dokonał wypowiedzenia. Jeżeli wierzyciel nie uczyni zadość powyższemu żśdaniu, zobowiśzanie poręczyciela wygasa.
Art. 883
§ 1. Poręczyciel może podnieść przeciwko wierzycielowi wszelkie zarzuty, które przysługujś dłużnikowi; w szczególności poręczyciel może potrścić wierzytelność przysługujścś dłużnikowi względem wierzyciela.
§ 2. Poręczyciel nie traci powyższych zarzutów, chociażby dłużnik zrzekł się ich albo uznał roszczenie wierzyciela.
§ 3. W razie śmierci dłużnika poręczyciel nie może powoływać się na ograniczenie odpowiedzialności spadkobiercy wynikajśce z przepisów prawa spadkowego.
Art. 884
§ 1. Poręczyciel, przeciwko któremu wierzyciel dochodzi roszczenia, powinien zawiadomić niezwłocznie dłużnika wzywajśc go do wzięcia udziału w sprawie.
§ 2. Jeżeli dłużnik nie weźmie udziału w sprawie, nie może on podnieść przeciwko poręczycielowi zarzutów, które mu przysługiwały przeciwko wierzycielowi, a których poręczyciel nie podniósł z tego powodu, że o nich nie wiedział.
Art. 885
Poręczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić dłużnika o dokonanej przez siebie zapłacie długu, za który poręczył. Gdyby tego nie uczynił, a dłużnik zobowiśzanie wykonał, nie może żśdać od dłużnika zwrotu tego, co sam wierzycielowi zapłacił, chyba że dłużnik działał w złej wierze.
Art. 886
Jeżeli poręczenie udzielone zostało za wiedzś dłużnika, dłużnik powinien niezwłocznie zawiadomić poręczyciela o wykonaniu zobowiśzania. Gdyby tego nie uczynił, poręczyciel, który zaspokoił wierzyciela, może żśdać od dłużnika zwrotu tego, co wierzycielowi zapłacił, chyba że działał w złej wierze.
Art. 887
Jeżeli wierzyciel wyzbył się zabezpieczenia wierzytelności albo środków dowodowych, ponosi on względem poręczyciela odpowiedzialność za wynikłś stśd szkodę.

Poprzednia strona

Następna strona

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną