Przetargi.pl
)kreślenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych

Rozporządzenie MS z dnia 17 grudnia 1996 r. (Dz. U. z dnia 27 grudnia 1996 r.) - )kreślenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych

Spis treści

Dz.U.96.154.753
Na podstawie art. 37 i art. 45 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 24, poz. 110, z 1982 r. Nr 31, poz. 215, z 1991 r. Nr 22, poz. 93, z 1994 r. Nr 79, poz. 362 oraz z 1996 r. Nr 34, poz. 146 i Nr 43, poz. 189) oraz art. 31 ust. 6 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127, Nr 103, poz. 446 i Nr 107, poz. 464, z 1993 r. Nr 47, poz. 212 i Nr 131, poz. 629, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 31, poz. 118, Nr 84, poz. 384, Nr 85, poz. 388, Nr 89, poz. 415 i Nr 123, poz. 601, z 1995 r. Nr 99, poz. 486 oraz z 1996 r. Nr 5, poz. 33, Nr 90, poz. 405 i Nr 106, poz. 496) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1 - Przepisy ogólne
Rozdział 2 - Proces
Oddział 1 - Przepisy ogólne
Oddział 2 - Sprawy z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego
Oddział 3 - Sprawy gospodarcze
Rozdział 3 - Postępowanie nieprocesowe
Oddział 1 - Przepisy ogólne
Oddział 2 - Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego
Oddział 3 - Sprawy z zakresu prawa rzeczowego
Oddział 4 - Sprawy z zakresu prawa o księgach wieczystych
Oddział 5 - Sprawy z zakresu prawa spadkowego
Oddział 6 - Inne sprawy rozpoznawane w postępowaniu nieprocesowym
Rozdział 4 - Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne
Rozdział 5 - Postępowanie upadłościowe i układowe
Rozdział 6 - Przepisy przejściowe i końcowe

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną