Przetargi.pl
)kreślenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych - strona nr 14

Rozporządzenie MS z dnia 17 grudnia 1996 r. (Dz. U. z dnia 27 grudnia 1996 r.) - )kreślenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych - strona nr 14

Spis treści

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 64. W sprawach wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia określone w nim stawki wpisów stosuje się, jeżeli obowiązek uiszczenia wpisu powstał po tym dniu.
§ 65. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 1993 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 46, poz. 210, z 1994 r. Nr 133, poz. 691 i z 1996 r. Nr 52, poz. 232).
§ 66. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Poprzednia strona

Następna strona

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną