Przetargi.pl
Kodeks cywilny - strona nr 2

z dnia 23 kwietnia 1964 Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 - Kodeks cywilny - strona nr 2

Spis treści

Przepisy wstępne

Art. 1
Kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilnoprawne pomiędzy osobami fizycznymi i osobami prawnymi.
Art. 2
(uchylony)
Art. 3
Ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że to wynika z jej brzmienia lub celu.
Art. 4
(uchylony)
Art. 5
Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.
Art. 6
Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.
Art. 7
Jeżeli ustawa uzależnia skutki prawne od dobrej lub złej wiary, domniemywa się istnienie dobrej wiary.

Poprzednia strona

Następna strona

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną