Przetargi.pl
Kodeks cywilny - strona nr 76

z dnia 23 kwietnia 1964 Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 - Kodeks cywilny - strona nr 76

Spis treści

Przewóz osób

Art. 776
Przewoźnik obowiązany jest do zapewnienia podróżnym odpowiadających rodzajowi transportu warunków bezpieczeństwa i higieny oraz takich wygód, jakie ze względu na rodzaj transportu uważa się za niezbędne.
Art. 777
§ 1. Za bagaż, który podróżny przewozi ze sobą, przewoźnik ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy szkoda wynika z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika.
§ 2. Za bagaż powierzony przewoźnikowi przewoźnik ponosi odpowiedzialność według zasad przewidzianych dla przewozu rzeczy.
Art. 778
Roszczenia z umowy przewozu osób przedawniają się z upływem roku od dnia wykonania przewozu, a gdy przewóz nie został wykonany - od dnia, kiedy miał być wykonany.

Poprzednia strona

Następna strona

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną