Przetargi.pl
Kodeks pracy - strona nr 45

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jednolity) - Kodeks pracy - strona nr 45

Spis treściWyjaśnienia

Przepisy ogólne

Art. 190. (127)
§ 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat.
§ 2. Zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 16 lat.
Art. 191.
§ 1. Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy:
1) (128) ukończyli co najmniej gimnazjum,
2) przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.
§ 2. Młodociany nie posiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego.
§ 3. Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia zasady i warunki odbywania przygotowania zawodowego oraz zasady wynagradzania młodocianych w tym okresie.
§ 4. (129) (skreślony).
§ 5. Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej może w drodze rozporządzenia określić przypadki, w których wyjątkowo jest dopuszczalne:
1) (130) zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum,
2) zwolnienie młodocianych nie posiadających kwalifikacji zawodowych od odbycia przygotowania zawodowego,
3) (131) zatrudnianie osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum,
4) (132) zatrudnianie osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum.
Art. 192.
Pracodawca jest obowiązany zapewnić młodocianym pracownikom opiekę i pomoc, niezbędną dla ich przystosowania się do właściwego wykonywania pracy.
Art. 193.
Pracodawca jest obowiązany prowadzić ewidencję pracowników młodocianych.

Poprzednia strona

Następna strona

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną