Przetargi.pl
Prawo spółdzielcze - strona nr 10

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. (tekst jednolity) Dz.U.95.54.288 - Prawo spółdzielcze - strona nr 10

Spis treściWyjaśnienia

Zebrania grup członkowskich

Art. 59.
§1. W spółdzielniach, w których walne zgromadzenie zostaje zastąpione przez zebranie przedstawicieli, organami tych spółdzielni są także zebrania grup członkowskich. Zasady podziału członków na grupy członkowskie i zasady działania tych zebrań określa statut.
§2. Do uprawnień zebrań grup członkowskich należy:

  1. wybieranie i odwoływanie przedstawicieli na zebranie przedstawicieli,
  2. wybieranie i odwoływanie członków rady spółdzielni, jeśli statut tak stanowi,
  3. rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego zebrania przedstawicieli, i zgłaszanie swoich wniosków w tych sprawach,
  4. rozpatrywanie okresowych sprawozdań rady i zarządu,
  5. wyrażanie swojej opinii i zgłaszanie do właściwych organów spółdzielni wniosków w sprawach spółdzielni, a zwłaszcza we wspólnych sprawach członków wchodzących w skład zebrania grupy.

§3. Statut może również określać inne zadania i uprawnienia zebrań grup członkowskich.

Poprzednia strona

Następna strona

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną