Przetargi.pl
Poradnik - zamówienia publiczne

Wydawnictwo SYGMA, Wrocław 2003 ISBN 83-917763-0-1 - Poradnik - zamówienia publiczne

Wydawnictwo Marciszewski, Wrocław 2003 (stron 141, ISBN 83-917763-0-1)
Pobierz publikację w wersji PDF Zamówienia publiczne - poradnik

Poradnik ułatwi Państwu poruszanie się po rynku oferentów. Wolnorynkowy charakter naszej gospodarki stwarza różnorodność ofert oraz nieograniczony dostęp do towarów i usług. Wymaga to ustanowienia jednolitych reguł i zasad prowadzenia postępowania w celu uzyskania oferty najkorzystniejszej. Nazywa się to procedurą zamówienia.
Poradnik jest adresowany do wszystkich podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy oraz pozostałych dla stworzenia własnych procedur postępowania, racjonalizujących wydatki firmy. Racjonalne dysponowanie środkami finansowymi zawsze umożliwia uzyskanie towarów i usług w ilościach oraz wartościach przewidzianych w zatwierdzonym planie gospodarczym jednostki.
W przeważającej większości krajów w tym także w Polsce procedura zamówienia jest dla określonych podmiotów obowiązkowa i unormowana ustawowo. Stosowanie procedur wskazane jest także przez pozostałe podmioty. Przemawia za tym nie tylko racjonalność i przejrzystość wydatkowania środków finansowych, lecz także niewątpliwa możliwość zaliczenia ich do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej.
Wejście Polski do obszaru krajów Unii Europejskiej wymaga wielu zmian naszego ustawodawstwa, także w zakresie zamówień publicznych. Poprzez metodologiczne ujęcie procedury zamówienia, została zachowana uniwersalność książki niezależnie od koniecznych i zapowiadanych w tym zakresie zmian prawa.
Poradnik Janusza Rybki i Krzysztofa Błachuta jest książką, której nie powinno zabraknąć na biurku dyrektorów, prezesów jednostek i organizacji uczestniczących w realizacji zamówień, jak i tych, którzy je przyjmują.

Spis treści

Wstęp
Ważniejsze pojęcia i definicje
1. Czynności w postępowaniu o zamówienie
1.1. Przygotowanie materiałów wyjściowych
2. Określenie przedmiotu zamówienia
2.1. Dostawy i usługi
2.2. Roboty budowlane
2.2.1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
2.3. Oferta wariantowa i równoważna
3. Określenie wartości zamówienia
3.1. Dostawy i usługi
3.2. Roboty budowlane
3.3. Cena oferty - podatek VAT
4. Powołanie i praca komisji przetargowej
5. Udzielenie zamówienia publicznego
5.1. Czynności poprzedzające wybór trybu
5.1.1. Kwalifikacje wstępne
5.1.2. Konkurs
5.2. Tryby przetargowe 5.2.1. Przetarg nieograniczony
5.2.2. Przetarg ograniczony
5.2.3. Przetarg dwustopniowy
5.3. Tryby nieprzetargowe 5.3.1. Negocjacje z zachowaniem konkurencji
5.3.2. Zapytanie o cenę
5.3.3. Zamówienie z wolnej ręki
6. Ustalenie warunków zamówienia 6.1. Preferencje krajowe
6.2. Warunki kwalifikujące oferentów
6.3. Określenie kryteriów oceny ofert
6.4. Wadium
6.5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
6.6. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
7. Formalne rozpoczęcie postępowania
7.1. Przekazywanie dokumentów oferentom
8. Otwarcie i badanie ofert
9. Zakończenie postępowania
10. Protest, odwołanie i skarga
11. Odpowiedzialność uczestników postępowania
12. Postępowanie na zasadach szczególnych

Akty wykonawcze

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu postępowania o zamówienie publiczne oraz dodatkowych wymagań, którym musi odpowiadać protokół (Dz. U. z dnia 4 lipca 2003 r., Nr 116, poz. 1101)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2002 r. w sprawie konkursu na twórcze prace projektowe (Dz. U. z dnia 14 listopada 2002., nr 118, poz. 1574)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o zamówienie publiczne (Dz. U. z dnia 24 lipca 2002 r., nr 115, poz. 1002)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2002 r., Nr 82, poz. 743)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie dokumentów, jakich zamawiający może żądać od dostawcy lub wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków, uprawniających do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2002 roku, Nr 91, poz. 817)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne na zasadach szczególnych (Dz. U. z dnia 14 maja 2002 r., Nr 55, poz. 475)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. nr 114 z roku 2000, poz. 1195 ze zmianą Dz. U. nr 3 z roku 2001, poz. 22)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. nr 26 z 1999 roku, poz. 239)

WYKAZ WSKAźNIKÓW KOSZTÓW POŚREDNICH

Wykaz materiałów, konstrukcji, wyrobów, maszyn i urządzeń, których wartości nie uwzględnia się w kosztorysach inwestycyjnych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 marca 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu przekazywania informacji cenowych z postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane oraz kopii oferty najkorzystniejszej (Dz. U. nr 43 z 1998 roku, poz. 260)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie stosowania preferencji krajowych przy udzielaniu zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 31 grudnia 1994 roku, nr 140, poz. 776)

Wykaz druków urzędowych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wzorów ogłoszeń o zamówieniach publicznych publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz dodatkowych informacji zawartych w ogłoszeniach

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu postępowania o zamówienie publiczne oraz dodatkowych wymagań, którym musi odpowiadać protokół

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną