Przetargi.pl
Zamówienia publiczne w praktyce

Wydawnictwo SYGMA, Wrocław 2003 - ISBN 83-85673-05-9 - Zamówienia publiczne w praktyce

Wydawnictwo SYGMA, Wrocław 2003 (stron 154, ISBN 83-85673-05-9)
Pobierz publikację w wersji PDF Zamówienia publiczne w praktyce

Książka Janusza Rybki i Krzysztofa Błachuta - wybitnych ekspertów z zakresu zamówień publicznych -jest przykładem dobrego połączenia teorii i praktyki. Z jednej strony - książka ma walory poradnika, czytelny) układ i jest adresowana do praktyków, z drugiej - pozwala na zapoznanie się z prawnymi zawiłościami zamówień publicznych, które nakładają na decydentów szczególną, osobistą odpowiedzialność za prawidłom przebieg postępowania dla udzielenia zamówienia publicznego. Postępowanie przeprowadzone z naruszeniem prawa oznacza nieważność zawartej umowy oraz poważne konsekwencje podatkowe zarówno dla zleceniodawców, jak i zleceniobiorców.
Nieprzypadkowo książka powstała na kanwie współpracy w ramach Podyplomowego Studium Zarządzania Przedsiębiorstwem Wodociągowym w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
Począwszy od 1 stycznia 2003 r. obowiązkiem stosowania ustawy o zamówieniach publicznych są objęte - bez względu na formę i rodzaj własności - wszystkie podmioty gospodarcze, jeśli zamówienie choćby w części związane jest z użytecznością publiczną - w tym produkcją. transportem tub dystrybucją wody pitnej, energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, a także transportem publicznym, obsługą sieci telekomunikacyjnych, zarządzaniem lotniskami, portami lotniczymi.
Tej książki nie powinno zabraknąć na biurku dyrektorów i prezesów jednostek i organizacji uczestniczących w realizacji zamówień publicznych zarówno tych, które udzielają zamówień, jak i tych, które je przyjmują.

Spis treści

Wstęp
1. Odpowiedzialność uczestników postępowania
2. Komisja przetargowa
3. Czynności wstępne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
3.1. Kompletowanie materiałów i dokumentów wyjściowych
3.2. Określenie parametrów zamówienia publicznego
3.2.1. Przedmiot zamówienia publicznego
3.2.2. Oferta wariantowa
3.2.3. Wartość zamówienia - cena oferty
3.2.3.1. Szacowanie wartości zamówienia
3.2.3.2. Kosztorys inwestorski
3.2.4. Preferencje krajowe
3.3. Określenie warunków, jakie muszą spełnić dostawcy i wykonawcy
3.4. Kwotowe progi ustawy
3.5. Tryby zamówienia publicznego - 3.5.1. Kwalifikacje wstępne
3.5.2. Przetarg nieograniczony
3.5.3. Przetarg ograniczony
3.5.4. Przetarg dwustopniowy
3.5.5. Negocjacje z zachowaniem konkurencji
3.5.6. Zapytanie o cenę
3.5.7. Zamówienie z wolnej ręki
3.6. Warunki zamówienia publicznego
3.6.1. Zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia
3.6.2. Zabezpieczenie należytego wykonana umowy
3.6.3. Wadium
4. Wszczęcie i przebieg postępowania
4.1. Ogłoszenie o przetargu
4.2. Otwarcie ofert
4.3. Badanie ofert
5. Zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
6. Czynności komisji przetargowej po wniesieniu protestu
7. Przetarg nieograniczony do 30 000 euro
8. Postępowanie na zasadach ogólnych
9. Aspekty ogólne
10. Akty wykonawcze

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną