Przetargi.pl
Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 555 000 PLN

Gmina Rzgów ogłasza przetarg

 • Adres: 62-586 Rzgów, ul. Konińska 8
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 2419665 , fax. 063 2419790
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rzgów
  ul. Konińska 8 8
  62-586 Rzgów, woj. wielkopolskie
  tel. 063 2419665, fax. 063 2419790
  REGON: 31101922000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminarzgow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 555 000 PLN
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 555 000 PLN Cechy kredytu: a) Kredyt płatny w transzach: - I transza w wysokości 200 000 PLN na dzień 15.11.2013 - II transza w wysokości 355 000 PLN na dzień 16.12.2013 Środki z kredytu przekazać na rachunek budżetu gminy Rzgów w LBS Strzałkowo Oddział Rzgów nr 26 8543 0000 2002 2000 0114 0001. b) oprocentowanie kredytu: liczone wg zmiennej stopy procentowej ustalonej przez bank w oparciu o WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o stałą marżę banku, z zastrzeżeniem , że stopa procentowa ustalana jest na miesięczne okresy obowiązywania oprocentowania. c) karencja w spłacie rat kredytu- do końca roku 2013 spłata kredytu w ratach: płatne kwartalnie w latach 2014-2016 na ostatni dzień lutego, maja, sierpnia, listopada roku 2014, 2015, 2016. Termin ostatniej raty 30.11.2016r.. Całkowita spłata kredytu: 30.11.2016r., d) odsetki od kredytu płatne do ostatniego dnia miesiąca na podstawie pisemnego zawiadomienia przez Bank. e) zabezpieczenie kredytu: weksel In blanco, f) w przypadku zastosowania ewentualnej prowizji od udzielonego kredytu - płatna będzie jednorazowo, w dniu uruchomienia I transzy kredytu, poprzez wpłatę Zamawiającego na wskazane przez bank konto, g) istnieje możliwość wcześniejszych, przed ustalonymi terminami spłat rat kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.rzgow.samorzady.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach