Przetargi.pl
UDZIELENIE KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 1.300.000,00 ZŁ NA BUDOWĘ BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL. KLASZTORNEJ, DZIAŁKA 5/17 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej "MZGM" Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Kościuszki 14
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 7387090
 • Data zamieszczenia: 2016-06-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej "MZGM" Sp. z o.o.
  ul. Kościuszki 14 14
  63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 62 7387090
  REGON: 25047065700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzgm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UDZIELENIE KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 1.300.000,00 ZŁ NA BUDOWĘ BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL. KLASZTORNEJ, DZIAŁKA 5/17 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Kwota kredytu: 1.300.000,00 PLN (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych 00-100). 2) Zabezpieczenie spłaty kredytu - hipoteka na nieruchomości przy ul. Klasztornej w Ostrowie Wielkopolskim, działka nr 5-17, obręb 0124, księga wieczysta KZ1W-00096508-8, cesja praw z umowy - polisy ubezpieczeniowej, rachunek wyodrębnionych wpływów. 3) Termin wykorzystania kredytu - do dnia 30.11.2017 r. Zamawiający zastrzega prawo zmiany terminu wykorzystania kredytu, przy braku jednoczesnej zmiany okresu kredytowania. Ewentualna zmiana terminu wykorzystania kredytu nastąpi na pisemny wniosek Zamawiającego złożony z min 7 dniowym wyprzedzeniem. 4) Okres kredytowania do 30.11.2032 r. 5) Kredyt udzielony zostanie w walucie polskiej i w takiej walucie będzie wykorzystywany. 6) Wykonawca postawi do dyspozycji Zamawiającego środki kredytu w dniu podpisania umowy. Warunkiem uruchomienia kredytu (postawienia środków do dyspozycji Zamawiającego) będzie ustanowienie zabezpieczeń spłaty kredytu określonych w SIWZ. Od postawionych do dyspozycji środków kredytowych Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat ani prowizji. 7) Wykonawca uruchomi środki kredytu w wysokości i terminach wskazanych przez Zamawiającego w dyspozycjach składanych do Wykonawcy na maksymalnie 3 dni przed terminem wypłaty kredytu, w transzach na rachunek wskazany w dyspozycji uruchomienia oraz wynikający z faktur związanych z realizacją budynku wielorodzinnego przy ul. Klasztornej, działka 5-17 do wartości brutto. 8) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany dat oraz wysokości wypłaty transz kredytu. Zamawiający przewiduje wypłatę kredytu w następujących transzach: do dnia 30.06.2017 r. do kwoty 200.000,00 zł, do dnia 31.07.2017 r. do kwoty 400.000,00 zł, do dnia 31.08.2017 r. do kwoty 600.000,00 zł, do dnia 30.09.2017 r. do kwoty 800.000,00 zł, do dnia 31.10.2017 r. do kwoty 1.100.000,00 zł, do dnia 30.11.2017 r. do kwoty 1.300.000,00 zł. 9) Zamawiający zobowiązuje się do ubezpieczenia nieruchomości w trakcie budowy i dostarczenia cesji praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości na rzecz Wykonawcy w ciągu 60 dni od dnia podpisania umowy na roboty budowlane. 10) Do dyspozycji uruchomienia transzy kredytu załączona zostanie kopia faktury częściowej wykonanych prac związanych z realizacją budynku wielorodzinnego przy ul. Klasztornej, działka 5-17 (oryginały faktur do wglądu w siedzibie Zamawiającego lub przesyłane elektronicznie w formie pliku PDF). Wykonawca dokonywać będzie płatności za faktury wg wartości brutto, po uprzednim zaangażowaniu i udokumentowaniu przez Zamawiającego zaplanowanego udziału własnego w realizację przedmiotowej inwestycji. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług MZGM Sp. z o.o. nie odlicza podatku VAT od inwestycji. 11) Prowizja i marża banku będą stałe w całym okresie kredytowania. 12) Łączna kwota prowizji nie może być wyższa niż 1,0% kwoty uruchomionego kredytu. Prowizja płatna jednorazowo do dnia uruchomienia kredytu. 13) Od przekazania środków kredytowych Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat. 14) Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do rezygnacji z części kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji. 15) Kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej. 16) Stopa procentowa o której mowa w pkt. 15 będzie równa wysokości stawki bazowej WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę Wykonawcy, ustaloną na podstawie złożonej oferty i zmieniana w okresach kwartalnych wg zasad obowiązujących u Wykonawcy. 17) Przy naliczaniu odsetek stosowany będzie kalendarz rzeczywisty. 18) Jeżeli data spłaty kredytu i lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy uważa się że termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie kredytu. 19) O wysokości stawki bazowej (WIBOR 3M) stanowiącej podstawę obliczenia oprocentowania kredytu w danym miesiącu oraz o kwocie naliczonych odsetek za dany miesiąc, Zamawiający będzie powiadamiany pisemnie przez Wykonawcę. 20) Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat i prowizji w związku z ustanowionym zabezpieczeniem spłaty udzielonego kredytu. Odsetki od zadłużenia kredytowego będą naliczane w miesięcznych okresach obrachunkowych zgodnie z faktyczną liczbą dni miesiąca kalendarzowego i płatne będą na podstawie informacji dostarczonej przez Bank, przy czym pierwsza spłata odsetek nastąpi w miesiącu następującym po miesiącu w którym uruchomiony został kredyt. 21) Spłata rat kapitałowych nastąpi w okresach miesięcznych. Pierwsza rata kredytu w wysokości 7.262,00 zł. Kolejne 179 rat w wysokości 7.222,00 zł. Ostatnia spłata raty kapitałowej i odsetek nastąpi 30.11.2032 r. 22) Spłata kredytu w systemie rat malejących. 23) Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca otworzył rachunek techniczny do obsługi kredytu najpóźniej w dniu zawarcia umowy kredytowej i prowadził go nieodpłatnie w okresie jej obowiązywania. Zamawiający przewiduje otwarcie rachunku podstawowego lub pomocniczego w Banku, który udzieli kredytu będącego przedmiotem SIWZ 24) Zamawiający dopuszcza składanie dyspozycji przelewu na wzorze dyspozycji dostarczonego przez Wykonawcę. 25) Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu w terminie przez niego wskazanym, pod warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia Wykonawcy, które zostanie doręczone za pośrednictwem poczty nie później niż na 30 dni przed datą wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu. 26) W przypadku dokonania przez Zamawiającego przedterminowej spłaty części kredytu od aneksu do umowy oraz przedterminowej spłaty części kredytu Wykonawca nie pobierze dodatkowych opłat. 27) Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji, za wyjątkiem prowizji od udzielenia kredytu, która będzie ustalona w umowie kredytowej, przy czym: a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wykorzystania kredytu w przypadku zmiany harmonogramu robót budowlanych. Wykonawca będzie zobowiązany do zmiany postanowień umowy kredytu na pisemne żądanie Zamawiającego z podaniem przyczyny przesunięcia. Wykonawcy nie będzie przysługiwać z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Zamawiającego, w szczególności jakakolwiek prowizja i lub opłata, b) w przypadku zmiany terminu wykorzystania kredytu, zmianie ulec może także termin rozpoczęcia spłaty rat kapitałowych kredytu. 28) Zamawiający w wyniku zawarcia umowy ponosić będzie jedynie koszty udzielenia kredytu wynikające ze złożonej oferty (zawarte w formularzu ofertowym). Jakiekolwiek inne koszty związane z udzieleniem kredytu oraz jego obsługą ponosi Wykonawca. 29) Zaświadczenia: ZUS, US oraz aktualne opinie bankowe nie starsze niż jeden miesiąc dostarczone zostaną niewykluczonemu Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, przed podpisaniem umowy. 30) Zamawiający dopuszcza możliwość finansowania przez Wykonawcę Kredytu z EBI. 31) Do umowy kredytowej zostanie wprowadzone postanowienie, iż wszelkie postanowienia warunków ogólnych czy szczególnych umowy kredytowej, które są wprost sprzeczne z wymaganiami określonymi w SIWZ, lub też czynią te wymogi w pełni lub częściowo nieskutecznymi, będą uważane za nieistniejące w takim zakresie w jakim ograniczają skuteczność wymagań określonych w SIWZ 32) Zamawiający do upływu terminu składania ofert, na każde żądanie Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie niniejszego zamówienia udostępni ocenę ekonomiczną zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku wielorodzinnego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Klasztornej, działka 5-17.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięćtysięcy 00-100 zł.). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonym w punkcie I niniejszej SIWZ - dotyczy również wadium składanego w formie pieniężnej. 2. Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45, ust. 6 ustawy Pzp. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275, z 2008r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620). Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto: 17 1020 2267 0000 4302 0002 1782 PKO Bank Polski SA z dopiskiem Wadium w przetargu na kredyt. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna oryginał dowodu ich wniesienia należy załączyć do oferty w osobnej koszulce. Wydruk lub kserokopie dowodu wniesienia wadium, np. dowód przelania pieniędzy na konto Zamawiającego czy gwarancję bankową należy wpiąć trwale do oferty. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konieczne jest wymienienie w ich treści wszystkich wykonawców w sytuacji, gdy składają oni jeden wspólny dokument. 3. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 7. 4. Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienie żądano. 5. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium , na wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli Wykonawca wniesie wadium w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26, ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25, ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24, ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, b) Wykonawca nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87, ust. 2 kt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin uruchomienia transzy kredytu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzgm.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach