Przetargi.pl
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu, w związku z realizacją inwestycji w 2016 roku

Gmina Skoki ogłasza przetarg

 • Adres: 62-085 Skoki, ul. Ciastowicza 11
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8925801 , fax. 061 8925803
 • Data zamieszczenia: 2016-07-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Skoki
  ul. Ciastowicza 11 11
  62-085 Skoki, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8925801, fax. 061 8925803
  REGON: 00052958000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www:gmina-skoki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu, w związku z realizacją inwestycji w 2016 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu, w związku z realizacją inwestycji w 2016 roku: - przewidywana kwota kredytu: do kwoty 1.800.000 zł (słownie: jedenmilion-osiemsettysięcyzłotych 00/100); - okres kredytowania: 2016r. - 2031r.; - zapłata kapitału: w okresach kwartalnych, zapłata odsetek: w okresach miesięcznych, ostatniego dnia danego miesiąca, a jeżeli ostatnim dniem miesiąca będzie dzień wolny od pracy, zapłata następować będzie w ostatnim dniu roboczym, po uprzednim uzyskaniu pisemnej informacji od Kredytodawcy o wysokości odsetek, na co najmniej 10 dni przed upływem terminu płatności, ostatnia płatność odsetek nastąpi do dnia 10 lipca 2031 roku, a jeżeli będzie to dzień wolny od pracy, w ostatni dzień roboczy; - oprocentowanie kredytu: WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres, za który naliczane będą odsetki, powiększony o marżę banku; dla celów oceny ofert, koszt/cenę uzyskania kredytu oferent wylicza za okres od dnia 10 października 2016 roku do dnia 10 lipca 2031 roku, od całości planowanego do zaciągnięcia kredytu (tj. 1.800.000 zł) przy założeniu, że spłata kapitału następować będzie stosownie do zaproponowanego harmonogramu spłat stanowiącego załącznik do SIWZ - według notowań stawki WIBOR 1M obowiązującej w dniu 10 lipca 2016 roku; - karencja w spłacie kapitału: do dnia 10 października 2017 roku; - zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco z deklaracją wekslową; - zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie kalendarza odsetkowego 365 366.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium przetargowego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www:gmina-skoki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach