Przetargi.pl
Usługa udzielenia kredytu obrotowego na kwotę 7 000 000,00 zł. (słownie: siedem milionów złotych)

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60-535 Poznań, ul. Polna 33
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8419294 , fax. 061 8419620
 • Data zamieszczenia: 2016-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  ul. Polna 33 33
  60-535 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8419294, fax. 061 8419620
  REGON: 00028884000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gpsk.ump.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa udzielenia kredytu obrotowego na kwotę 7 000 000,00 zł. (słownie: siedem milionów złotych)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu obrotowego w wysokości 7 000 000,00 zł. (słownie: siedem milionów zloty) na okres: 24 miesięcy. Warunki realizacji zamówienia: 1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu obrotowego w kwocie 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych). 2. Zamawiający przeznaczy środki z kredytu na bieżąca działalność . 3. Kredyt udzielony będzie na okres 24 miesięcy od dnia wypłaty środków z kredytu. 4. Wykonawca otworzy rachunek bieżący (z dostępem do bankowości elektronicznej) najpóźniej w dniu zawarcia umowy kredytowej i prowadzić go będzie nieodpłatnie w okresie jej obowiązywania. 5. Wykonawca postawi do dyspozycji Zamawiającego środki kredytu w ciągu dwóch dni od dnia ustanowienia prawnego zabezpieczenia - weksel i deklaracja wekslowa. 6. Od kwoty udzielonego kredytu Wykonawca pobierze wyłącznie prowizję przygotowawczą w wysokości nie większej niż 1,0 % wartości kredytu. 7. Wykonawca dokona uruchomienia kredytu jednorazowo zgodnie z dyspozycją Zamawiającego. 8. Wykorzystanie kredytu następować będzie w walucie polskiej. 9. Odsetki płatne wg Stopy Zmiennej, składającej się ze stopy bazowej i marży Wykonawcy, tj. stopy bazowej WIBOR 1 M oraz stałej marży Wykonawcy ustalonej na podstawie złożonej oferty. 10. Naliczanie odsetek od dziennych sald zadłużenia w walucie kredytu od daty wypłaty kredytu (włącznie) do daty poprzedzającej pełną spłatę. Odsetki płatne ostatniego dnia okresu odsetkowego. W przypadku, gdy dzień płatności odsetek nie jest dniem roboczym, odsetki są płatne w pierwszym następującym po nim dniu roboczym, a w przypadku ostatniego okresu odsetkowego - w ostatnim poprzedzającym go dniu roboczym. 11. Okresy odsetkowe są jednomiesięczne. Pierwszy okres odsetkowy trwa od dnia pierwszego wykorzystania kredytu do ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego (włącznie z tymi dniami). Kolejne okresy odsetkowe trwają od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego (włącznie z tymi dniami). Ostatni okres odsetkowy trwa do dnia poprzedzającego dzień ostatecznej spłaty (włącznie). Odsetki naliczane będą od kwoty aktualnego zadłużenia. 12. Wysokość stopy zmiennej ustala się według notowań stopy bazowej na 2 dni robocze przed początkiem każdego okresu odsetkowego. Zmiana wysokości stopy bazowej nie stanowi zmiany umowy. W przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie określonej w umowie stopy bazowej dla danego okresu odsetkowego, Wykonawca i Zamawiający uzgodnią inną odpowiednią stopę bazową. W przypadku, gdy w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia Wykonawcy o niemożności ustalenia stopy bazowej określonej w umowie, nie zostanie uzgodniona inna stopa bazowa, Wykonawca samodzielnie ustali stopę bazową na podstawie kwotowań czterech banków wiodących na rynku krajowym. 13. Wszelkie odsetki będą obliczane w oparciu o rzeczywistą liczbę dni, które upłynęły w okresie odsetkowym, zaś rok będzie liczony jako składający się z 365 dni. Powyższe zasady stosuje się również do dodatkowych obciążeń z tytułu opóźnienia, prowizji oraz innych opłat. 14. Spłata kredytu nastąpi jednorazowo w ostatnim dniu obowiązywania umowy. 15. W przypadku, gdy termin spłaty przez Zamawiającego przypada na dzień, który nie jest dniem roboczym, wierzytelność Wykonawcy spłacona będzie w pierwszym następującym po nim dniu roboczym. 16. Zamawiający wymaga aby możliwa była wcześniejsza częściowa lub całkowita splata kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 17. Zamawiający upoważnia Wykonawcę w okresie kredytowania do obciążania jego rachunków bankowych prowadzonych przez Wykonawcę kwotami wszelkich Wierzytelności Wykonawcy powstałych w związku z udzielonym Kredytem w terminach wynikających z Umowy, bez odrębnej dyspozycji. 18. Zabezpieczenie spłaty kredytu: a. weksel i deklaracja wekslowa. 19. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do oferty dołączył Projekt Umowy Kredytowej oraz wszelkie Regulaminy (o ile je posiada) w sprawie przedmiotowej usługi, obowiązujące u Wykonawcy, celem sprawdzenia ich zgodności z projektem umowy (zgodnie art. 384 ust. 1 kodeksu cywilnego). 20. W przypadku gdy zapisy Projektu Umowy Kredytowej pozostają w sprzeczności z Regulaminami Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie, którego treść stanowi, iż zapisy Regulaminów pozostające w sprzeczności z zapisami umowy kredytowej nie będą obowiązywać w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej, udostępnia Wykonawcom następującą dokumentację: 1. dokumenty finansowe : Badanie bilansu 2015, Opinia Biegłego 2015, Raport Biegłego 2014, Opinia Biegłego 2014, Bilans za I kwartał 2016, Prognozy 2016 - 2020, Struktura wiekowa należności na dzień 30.04.2016, Bilans - kwiecień 2016, Rachunek - kwiecień 2016, Struktura wiekowa zobowiązań na dzień 30.04.2016, Bilans - prognoza 2016 - 2020, Rachunek wyników za I kwartał 2016, Zestawienie kredytów na dzień 31.12.2015 roku i na dzień 31.03.2016 roku 2. dokumenty dotyczące Szpitala: NIP - potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT, NIP- 5, Regon Szpital, Regon Przychodnie, Uchwała Senatu - Zgoda, Uchwała Senatu, Zaświadczenie ZUS i US.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://dzp.gpsk.ump.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach