Przetargi.pl
Udzielenie Gminie i Miastu Jastrowie kredytu długoterminowego w wysokości 2 400 000

Gmina i Miasto Jastrowie ogłasza przetarg

 • Adres: 64-915 Jastrowie, ul. Żymierskiego 79
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 067 2662211 , fax. 067 2662342
 • Data zamieszczenia: 2016-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina i Miasto Jastrowie
  ul. Żymierskiego 79 79
  64-915 Jastrowie, woj. wielkopolskie
  tel. 067 2662211, fax. 067 2662342
  REGON: 57079135900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.jastrowie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie Gminie i Miastu Jastrowie kredytu długoterminowego w wysokości 2 400 000
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie i Miastu Jastrowie długoterminowego (na okres 10 lat ) kredytu w wysokości 2 400 0000 zł (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy zł). Gmina przeznaczy kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu. 2. Dostępność kredytu: 1) 15 lipca 2016 r. 500.000 zł 2) 1 sierpnia 2016r. 500.000 zł 3) 1 września 2016r. 500.000 zł 4) 1 października 2016r 500.000 zł 5) 1 listopada 2016r. 400.000 zł przelewem na rachunek bankowy Gminy i Miasta Jastrowie. 3. Spłata kredytu nastąpi w miesięcznych ratach kapitałowych 25 każdego miesiąca: 2017 r. - 2026 r.- kolejność rat : 48 rat w wysokości 10 000 zł każda, 24 raty w wysokości 20.000 zł każda, 24 raty w wysokości 30.000 zł każda, 12 rat w wysokości 25.000 zł każda i 12 rat w wysokości 35.000 zł każda z uwzględnieniem karencji do 25 stycznia 2017 r. Spłata odsetek nastąpi bez okresu karencji, ostatniego dnia każdego miesiąca. W przypadku, gdy termin spłaty kredytu lub odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty. 4. Kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stopę procentową, na podstawie stawki referencyjnej WIBOR 1M (notowanej ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie kolejnego miesięcznego okresu obrachunkowego) powiększonej o oferowaną marżę banku (lub pomniejszonej o oferowany upust). Przez okres spłaty kredytu oferowana marża nie może zostać podwyższona (a upust pomniejszony). Do obliczenia wysokości odsetek proszę przyjąć WIBOR 1M z dnia 31 maja 2016 r.; początek naliczania odsetek - 15 lipca 2016 r. 5. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową. Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji . 6. Zamawiający zastrzega sobie: 1) zmianę kwot i terminów uruchomienia transz kredytu, bez dodatkowych kosztów, 2) prawo wcześniejszej spłaty kredytu oraz rezygnacji z części kredytu bez dodatkowych kosztów, 3) odsetki od wykorzystanego kredytu będą płatne ostatniego dnia (roboczego) każdego miesiąca, począwszy od dnia otrzymania pierwszej transzy kredytu. 4) odsetki będą naliczane wyłącznie od kapitału niespłaconego. 7. Wybrany wykonawca (bank) nie może uzależnić udzielenia kredytu od przejęcia bankowej obsługi budżetu Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin uruchomoenia transzy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.jastrowie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach