Przetargi.pl
UDZIELENIE KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH

Gmina Czempiń ogłasza przetarg

 • Adres: 64-020 Czempiń, ul. 24 Stycznia 25
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 2826703 , fax. 61 282 63 02
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czempiń
  ul. 24 Stycznia 25 25
  64-020 Czempiń, woj. wielkopolskie
  tel. 61 2826703, fax. 61 282 63 02
  REGON: 63125928700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czempin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UDZIELENIE KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie i obsługę kredytów długoterminowych na realizację trzech zadań inwestycyjnych: 1.1.DOTACJA DLA POWIATU NA DOFINANSOWANIE ZADANIA PN. BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. FRANCISZKA RATAJCZAKA W KOŚCIANIE, który wymaga zachowania następujących warunków: 1.1.1. kwota kredytu: 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100), 1.1.2. wykorzystanie kredytu następować będzie w walucie polskiej, 1.1.3. okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do 31 października 2022 roku, 1.1.4. karencja w spłacie kapitału: do dnia 28 kwietnia 2017 roku, 1.1.5. karencja w spłacie odsetek: zgodnie z ofertą Wykonawcy 1.1.6. spłata kapitału po upływie okresu karencji: 28 kwietnia 2017 roku - 10.000,00 zł.; 31 października 2017 roku - 10.000,00 zł.; 30 kwietnia 2018 roku - 20.000,00 zł.; 31 października 2018 roku - 20.000,00 zł.; 30 kwietnia 2019 roku - 40.000,00 zł.; 31 października 2019 roku - 40.000,00 zł.; 30 kwietnia 2020 roku - 40.000,00 zł.; 30 października 2020 roku - 40.000,00 zł.; 30 kwietnia 2021 roku - 50.000,00 zł.; 31 października 2021 roku - 50.000,00 zł.; 29 kwietnia 2022 roku - 90.000,00 zł.; 31 października 2022 roku - 90.000,00 zł.; 1.1.7. spłata odsetek po upływie okresu karencji: w okresach miesięcznych (w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca), 1.1.8. oprocentowanie kredytu jest ustalane w oparciu o zmienną stawkę bazową WIBOR 1M powiększoną o stałą marżę Wykonawcy (ustalona na podstawie złożonej oferty). WIBOR 1M oznaczająca notowaną na warszawskim rynku międzybankowym stopę procentową dla międzybankowych depozytów jednomiesięcznych. Stawka bazowa ustalana jest na okres miesięczny jako średnia arytmetyczna stawki WIBOR 1 M z poprzedniego miesiąca.(na żądanie banku Stawka bazowa ustalana będzie na okres miesięczny jako stawka WIBOR 1 M z przedostatniego dnia roboczego miesiąca), 1.1.9. o wysokości stawki bazowej (WIBOR 1 M) stanowiącej podstawę obliczenia oprocentowania kredytu w danym miesiącu oraz o kwocie naliczonych odsetek za dany miesiąc, Zamawiający będzie powiadamiany pisemnie przez Wykonawcę w terminie do trzech dni przed terminem spłaty, 1.1.10.marża Wykonawcy jest stała w umownym okresie kredytowania, 1.1.11.zabezpieczenie: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową (zgodnie ze wzorem stosowanym przez dany Wykonawcę)- wymaga uzgodnienia z Zamawiającym, na żądanie Wykonawcy podpisane zostanie także oświadczenie o poddaniu się egzekucji, w maksymalnej kwocie stanowiącej dwukrotność uzyskanego kredytu, 1.1.12.odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane są od kwoty aktualnego zadłużenia, 1.1.13.spłata kredytu i odsetek będzie następować przelewem, 1.1.14.kredyt zostanie wykorzystany w terminie do 30 września 2016 roku, 1.1.15.środki postawione do dyspozycji kredytobiorcy - jednorazowo, przy czym, najpóźniej dzień przed udostępnieniem środków Zamawiający faksem lub pisemnie przekaże do Wykonawcy dyspozycję uruchomienia kredytu, uruchomienie nie wymaga złożenia odrębnego wniosku kredytowego, 1.1.16.uruchomienie kredytu 16 sierpnia 2016 r. lub w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy, jeżeli umowa zostanie podpisana po tej dacie. 1.1.17.Zamawiający wpłaci od kwoty uruchamianego kredytu prowizję w terminie do 3 (trzech) dni roboczych po uruchomieniu kredytu, liczonych od dnia następnego po wpływie środków kredytu na rachunek podstawowy, 1.1.18.za datę spłaty kredytu rozumie się datę wpływu środków na rachunek kredytowy, 1.1.19.Zamawiający zastrzega sobie możliwość spłaty kredytu wcześniej niż określono w umowie - przy czym okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie, w przypadku dokonania wcześniejszej spłaty części kredytu lub jego całości Wykonawca dokona przeliczenia odsetek za okres obrachunkowy, w którym nastąpiła spłata i poinformuje pisemnie Zamawiającego o wysokości odsetek za bieżący okres obrachunkowy w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania przez Wykonawcę pisemnego powiadomienia o wcześniejszej spłacie. W przypadku dokonania przez Zamawiającego przedterminowej spłaty części kredytu, Strony ustalą nowy harmonogram spłaty kredytu w formie aneksu do umowy. 1.1.20.Zamawiający nie dopuszcza możliwości naliczania prowizji, odsetek i innych opłat od niewykorzystanych kredytów, wcześniejszej spłaty kredytów oraz z tytułu administrowania kredytami, naliczanie odsetek od faktycznie wykorzystanego kredytu, 1.1.21.Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania kredytu w pełnej wysokości, 1.1.22.Wykonawca prowadzić będzie rachunek kredytowy nieodpłatnie w okresie obowiązywania umowy, 1.1.23.za sporządzenie aneksów do umowy kredytu Wykonwca nie będzie pobierał prowizji, 1.1.24.Wykonawca nie ma prawa naliczać żadnych opłat, prowizji itd. które nie będą określone w umowie, 1.2. DOTACJA DLA POWIATU NA DOFINANSOWANIE ZADANIA PN. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2465 CZEMPIŃ-IŁÓWIEC, który wymaga zachowania następujących warunków: 1.2.1. kwota kredytu: 529.000,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych 00/100), 1.2.2. wykorzystanie kredytu następować będzie w walucie polskiej, 1.2.3. okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do 31 października 2022 roku, 1.2.4. karencja w spłacie kapitału: do dnia 28 kwietnia 2017 roku, 1.2.5. karencja w spłacie odsetek: zgodnie z ofertą Wykonawcy 1.2.6. spłata kapitału po upływie okresu karencji: 28 kwietnia 2017 roku - 10.000,00 zł.; 31 października 2017 roku - 10.000,00 zł.; 30 kwietnia 2018 roku - 20.000,00 zł.; 31 października 2018 roku - 20.000,00 zł.; 30 kwietnia 2019 roku - 40.000,00 zł.; 31 października 2019 roku - 40.000,00 zł.; 30 kwietnia 2020 roku - 40.000,00 zł.; 30 października 2020 roku - 40.000,00 zł.; 30 kwietnia 2021 roku - 50.000,00 zł.; 31 października 2021 roku - 50.000,00 zł.; 29 kwietnia 2022 roku - 104.500,00 zł.; 32 października 2022 roku - 104.500,00 zł.; 1.2.7. spłata odsetek po upływie okresu karencji: w okresach miesięcznych (w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca), 1.2.8. oprocentowanie kredytu jest ustalane w oparciu o zmienną stawkę bazową WIBOR 1M powiększoną o stałą marżę Wykonawcy (ustalona na podstawie złożonej oferty). WIBOR 1M oznaczająca notowaną na warszawskim rynku międzybankowym stopę procentową dla międzybankowych depozytów jednomiesięcznych. Stawka bazowa ustalana jest na okres miesięczny jako średnia arytmetyczna stawki WIBOR 1 M z poprzedniego miesiąca.(na żądanie Wykonawcy Stawka bazowa ustalana będzie na okres miesięczny jako stawka WIBOR 1 M z przedostatniego dnia roboczego miesiąca), 1.2.9. o wysokości stawki bazowej (WIBOR 1 M) stanowiącej podstawę obliczenia oprocentowania kredytu w danym miesiącu oraz o kwocie naliczonych odsetek za dany miesiąc, Zamawiający będzie powiadamiany pisemnie przez Wykonawcę w terminie do trzech dni przed terminem spłaty, 1.2.10.marża Wykonawcy jest stała w umownym okresie kredytowania, 1.2.11.zabezpieczenie: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową (zgodnie ze wzorem stosowanym przez dany Wykonawcę) - wymaga uzgodnienia z Zamawiającym, na żądanie Wykonawcy podpisane zostanie także oświadczenie o poddaniu się egzekucji, w maksymalnej kwocie stanowiącej dwukrotność uzyskanego kredytu, 1.2.12.odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane są od kwoty aktualnego zadłużenia, 1.2.13.spłata kredytu i odsetek będzie następować przelewem, 1.2.14.kredyt zostanie wykorzystany w terminie do 30 września 2016 roku, 1.2.15.środki postawione do dyspozycji kredytobiorcy - jednorazowo, przy czym, najpóźniej dzień przed udostępnieniem środków Zamawiający faksem lub pisemnie przekaże do Wykonawcy dyspozycję uruchomienia kredytu, uruchomienie nie wymaga złożenia odrębnego wniosku kredytowego, 1.2.16.planowane uruchomienie kredytu 22 sierpnia 2016 r., Faktyczne uruchomienie nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od dnia odbioru robót budowlanych będących przedmiotem zadania określonego w ust. 1.2. O odbiorze Zamawiający poinformuje Wykonawcę. 1.2.17.Zamawiający wpłaci od kwoty uruchamianego kredytu prowizję w terminie do 3 (trzech) dni roboczych po uruchomieniu kredytu, liczonych od dnia następnego po wpływie środków kredytu na rachunek podstawowy, 1.2.18.za datę spłaty kredytu rozumie się datę wpływu środków na rachunek kredytowy, 1.2.19.Zamawiający zastrzega sobie możliwość spłaty kredytu wcześniej niż określono w umowie - przy czym okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie, w przypadku dokonania wcześniejszej spłaty części kredytu lub jego całości Wykonawca dokona przeliczenia odsetek za okres obrachunkowy, w którym nastąpiła spłata i poinformuje pisemnie Zamawiającego o wysokości odsetek za bieżący okres obrachunkowy w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania przez Wykonawcę pisemnego powiadomienia o wcześniejszej spłacie. W przypadku dokonania przez Zamawiającego przedterminowej spłaty części kredytu, Strony ustalą nowy harmonogram spłaty kredytu w formie aneksu do umowy. 1.2.20.Zamawiający nie dopuszcza możliwości naliczania prowizji, odsetek i innych opłat od niewykorzystanych kredytów, wcześniejszej spłaty kredytów oraz z tytułu administrowania kredytami, naliczanie odsetek od faktycznie wykorzystanego kredytu, 1.2.21.Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania kredytu w pełnej wysokości, 1.2.22.Wykonawca prowadzić będzie rachunek kredytowy nieodpłatnie w okresie obowiązywania umowy, 1.2.23.za sporządzenie aneksów do umowy kredytu Wykonawca nie będzie pobierał prowizji, 1.2.24.Wykonawca nie ma prawa naliczać żadnych opłat, prowizji itd. które nie będą określone umowie, 1.3.PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W CZEMPINIU - UL. FRYDERYKA CHOPINA, UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO, UL. POLNA WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ, który wymaga zachowania następujących warunków: 1.3.1. kwota kredytu: 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100), 1.3.2. wykorzystanie kredytu następować będzie w walucie polskiej, 1.3.3. okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do 31 października 2022 roku, 1.3.4. karencja w spłacie kapitału: do dnia 28 kwietnia 2017 roku, 1.3.5. karencja w spłacie odsetek: zgodnie z ofertą Wykonawcy 1.3.6. spłata kapitału po upływie okresu karencji: 28 kwietnia 2017 roku - 10.000,00 zł.; 31 października 2017 roku - 10.000,00 zł.; 30 kwietnia 2018 roku - 20.000,00 zł.; 31 października 2018 roku - 20.000,00 zł.; 30 kwietnia 2019 roku - 40.000,00 zł.; 31 października 2019 roku - 40.000,00 zł.; 30 kwietnia 2020 roku - 40.000,00 zł.; 30 października 2020 roku - 40.000,00 zł.; 30 kwietnia 2021 roku - 40.000,00 zł.; 31 października 2021 roku - 40.000,00 zł.; 29 kwietnia 2022 roku - 50.000,00 zł.; 33 października 2022 roku - 50.000,00 zł.; 1.3.7. spłata odsetek po upływie okresu karencji: w okresach miesięcznych (w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca), 1.3.8. oprocentowanie kredytu jest ustalane w oparciu o zmienną stawkę bazową WIBOR 1M powiększoną o stałą marżę Wykonawcy (ustalona na podstawie złożonej oferty). WIBOR 1M oznaczająca notowaną na warszawskim rynku międzybankowym stopę procentową dla międzybankowych depozytów jednomiesięcznych. Stawka bazowa ustalana jest na okres miesięczny jako średnia arytmetyczna stawki WIBOR 1 M z poprzedniego miesiąca.(na żądanie banku Stawka bazowa ustalana będzie na okres miesięczny jako stawka WIBOR 1 M z przedostatniego dnia roboczego miesiąca), 1.3.9. o wysokości stawki bazowej (WIBOR 1 M) stanowiącej podstawę obliczenia oprocentowania kredytu w danym miesiącu oraz o kwocie naliczonych odsetek za dany miesiąc, Zamawiający będzie powiadamiany pisemnie przez Wykonawcę w terminie do trzech dni przed terminem spłaty, 1.3.10.marża Wykonawcy jest stała w umownym okresie kredytowania, 1.3.11.zabezpieczenie: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową (zgodnie ze wzorem stosowanym przez dany Wykonawcę) - wymaga uzgodnienia z Zamawiającym, na żądanie Wykonawcy podpisane zostanie także oświadczenie o poddaniu się egzekucji, w maksymalnej kwocie stanowiącej dwukrotność uzyskanego kredytu, 1.3.12.odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane są od kwoty aktualnego zadłużenia, 1.3.13.spłata kredytu i odsetek będzie następować przelewem, 1.3.14.kredyt zostanie wykorzystany w terminie do 31 grudnia 2016 roku, 1.3.15.środki postawione do dyspozycji kredytobiorcy - jednorazowo, przy czym, najpóźniej dzień przed udostępnieniem środków Zamawiający faksem lub pisemnie przekaże do Wykonawcy dyspozycję uruchomienia kredytu, uruchomienie nie wymaga złożenia odrębnego wniosku kredytowego, 1.3.16.planowane uruchomienie kredytu 22 sierpnia 2016 r., Faktyczne uruchomienie nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od dnia odbioru robót budowlanych będących przedmiotem zadania określonego w ust. 1.3. O odbiorze Zamawiający poinformuje Wykonawcę. 1.3.17.Zamawiający wpłaci od kwoty uruchamianego kredytu prowizję w terminie do 3 (trzech) dni roboczych po uruchomieniu kredytu, liczonych od dnia następnego po wpływie środków kredytu na rachunek podstawowy, 1.3.18.za datę spłaty kredytu rozumie się datę wpływu środków na rachunek kredytowy, 1.3.19.Zamawiający zastrzega sobie możliwość spłaty kredytu wcześniej niż określono w umowie - przy czym okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie, w przypadku dokonania wcześniejszej spłaty części kredytu lub jego całości Bank dokona przeliczenia odsetek za okres obrachunkowy, w którym nastąpiła spłata i poinformuje pisemnie Zamawiającego o wysokości odsetek za bieżący okres obrachunkowy w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania przez Bank pisemnego powiadomienia o wcześniejszej spłacie. W przypadku dokonania przez Zamawiającego przedterminowej spłaty części kredytu, Strony ustalą nowy harmonogram spłaty kredytu w formie aneksu do umowy. 1.3.20.Zamawiający nie dopuszcza możliwości naliczania prowizji, odsetek i innych opłat od niewykorzystanych kredytów, wcześniejszej spłaty kredytów oraz z tytułu administrowania kredytami, naliczanie odsetek od faktycznie wykorzystanego kredytu, 1.3.21.Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania kredytu w pełnej wysokości, 1.3.22.Bank prowadzić będzie rachunek kredytowy nieodpłatnie w okresie obowiązywania umowy, 1.3.23.za sporządzenie aneksów do umowy kredytu Bank nie będzie pobierał prowizji, 1.3.24.Bank nie ma prawa naliczać żadnych opłat, prowizji itd. które nie będą określone umowie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium na przedmiotowe postępowanie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Karencja w spłacie odsetek
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http: www.czempin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach