Przetargi.pl
Budowa połączenia ul. Wysokiej z ul. Stanczukowskiego

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu ogłasza przetarg

 • Adres: 62-800 Kalisz, ul. Złota 43
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 59 85 200 , fax. 62 59 85 201
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
  ul. Złota 43 43
  62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie
  tel. 62 59 85 200, fax. 62 59 85 201
  REGON: 25102624900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.mzdik.kalisz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa połączenia ul. Wysokiej z ul. Stanczukowskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zgodnie z zapisami pkt 4.2.SIWZ: 4.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 4.2.1 roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne, 4.2.2 budowę ulicy o nawierzchni jezdni z masy mineralno-bitumicznej, 4.2.3 budowę chodnika z płyt betonowych 35 x 35, zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z ustawieniem krawężników i obrzeży, 4.2.4 umocnienie skarpy płytami ażurowymi, 4.2.5 budowę kanalizacji deszczowej, 4.2.6 budowę oświetlenia ulicznego, 4.2.7 usunięcie kolizji wraz z zabezpieczeniem i regulacją urządzeń infrastruktury technicznej, 4.2.8 wykonanie docelowej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome), 4.2.9 opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z wykonaniem i utrzymaniem oznakowania według projektu w trakcie prowadzonych robót, 4.2.10 obsługę geodezyjną w tym sporządzenie bieżących operatów geodezyjnych służących określeniu ilości i zakresu robót objętych odbiorami częściowymi wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą (wersje w formie papierowej oraz elektronicznej - format DWG).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.mzdik.kalisz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach