Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej Bartodzieje-Kopaszyn, w tym: Zadanie Nr 1 pn.: Przebudowa drogi gminnej Bartodzieje-Kopaszyn i Zadanie Nr 2 pn.: Przebudowa zjazdów

Gmina Wągrowiec ogłasza przetarg

 • Adres: 62-100 Wągrowiec, ul. Cysterska 22
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 26 80 800 , fax. 67 26 80 803
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wągrowiec
  ul. Cysterska 22 22
  62-100 Wągrowiec, woj. wielkopolskie
  tel. 67 26 80 800, fax. 67 26 80 803
  REGON: 00054805700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wagrowiec.wlkp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej Bartodzieje-Kopaszyn, w tym: Zadanie Nr 1 pn.: Przebudowa drogi gminnej Bartodzieje-Kopaszyn i Zadanie Nr 2 pn.: Przebudowa zjazdów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Miejsce realizacji zamówienia (dla Zadania Nr 1 i 2): Gmina Wągrowiec, Bartodzieje, Działka ewidencyjna nr 20, Obręb geodezyjny Bartodzieje, Kopaszyn, Działka ewidencyjna nr 15, Obręb geodezyjny Kopaszyn. Zakres robót obejmuje: Zadanie nr 1 pn.: Przebudowa drogi gminnej Bartodzieje-Kopaszyn. Zakres robót do wykonania obejmuje przebudowę drogi gminnej Bartodzieje-Kopaszyn (działka nr 20 - obręb Bartodzieje, działka nr 15 obręb Kopaszyn) o długości 2,458 km i szerokości 6,5 m (w tym dwa pasy ruchu po 2,5 m oraz ścieżka rowerowa o szerokości 1,5 m) oraz obustronne pobocza gruntowe o szerokości 0,75 m. Zakres robót obejmuje w szczególności: roboty przygotowawcze (frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej - włączenie w istniejące drogi, rozebranie istniejących przepustów pod drogą gminną); roboty ziemne; wykonanie nowych przepustów; wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa dolna (15 cm) i górna (15 cm) po uprzednim wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża; wykonanie nawierzchni ulepszonych z mieszanek mineralno - bitumicznych, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 7 cm oraz warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 5 cm po uprzednim przygotowaniu - skropieniu podłoży; wykonanie robót wykończeniowych - oczyszczenie i wyprofilowanie rowów oraz uzupełnienie i profilowanie poboczy gruntowych; oznakowanie drogi oraz zamontowanie elementów zabezpieczających tj.: barier ochronnych oraz separatora ruchu w pobliżu przejścia dla pieszych; montaż lamp hybrydowych - 5 szt. Stan istniejący Droga planowana do przebudowy jest drogą gruntową utwardzoną z różnego rodzaju kruszyw. Pod drogą gminną znajdują się przepusty żelbetowe, które ze względu na znaczne zużycie należy rozebrać i zastąpić nowymi. Podstawowe parametry projektowanej drogi: - klasa drogi - D - kategoria ruchu - KR 2 - prędkość projektowa 40 km/godz. - szerokość jezdni - 6,50 m (w tym dwa pasy ruchu po 2,50 m oraz ścieżka rowerowa szer. 1,50 m) - pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe 2% - pochylenie poboczy gruntowych - 8% - szerokość poboczy gruntowych - 0,75 m. Zadanie Nr 2 pn.: Przebudowa zjazdów. Zakres robót obejmuje przebudowę zjazdów znajdujących się przy drodze gminnej Bartodzieje-Kopaszyn (na działce nr 20 - obręb geodezyjny Bartodzieje oraz działce nr 15 obręb Kopaszyn). Zakres robót obejmuje w szczególności: wykonanie przepustów-pod zjazdami, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa dolna (15 cm) i górna (15 cm) po uprzednim wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża, wykonanie nawierzchni ulepszonych z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 7 cm oraz warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 5 cm po uprzednim przygotowaniu - skropieniu podłoża. Szczegółowy zakres prac, które należy wykonać określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót, które są załącznikami do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca wniesie wadium w wysokości: 60 000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) w terminie do 12.08.2016 r., do godz. 9:00

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wagrowiec.wlkp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach