Przetargi.pl
Przebudowa dróg za pomocą masy mineralno-asfaltowej.

Zakład Gospodarki Komunalnej ogłasza przetarg

 • Adres: 63-000 Środa Wielkopolska, ul. Daszyńskiego 5
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0048 502 588 999, 61 28 70 255 , fax. 61 2870255
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej
  ul. Daszyńskiego 5 5
  63-000 Środa Wielkopolska, woj. wielkopolskie
  tel. 0048 502 588 999, 61 28 70 255, fax. 61 2870255
  REGON: 30047861400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgk-sroda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg za pomocą masy mineralno-asfaltowej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - technicznej w formie projektów wykonawczych oraz wykonanie prac budowlanych przebudowy dróg określone następująco we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2 Roboty drogowe 71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1. CZĘŚĆ OPISOWA 2.1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-technicznych w formie projektów wykonawczych polegające na zaprojektowaniu lub przeprojektowaniu dróg. W ramach dokumentacji należy wykonać kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wraz z wszystkimi pracami uzupełniającymi w zakresie uzyskania uzgodnień i ustaleń dokonywanych w trakcie procesu projektowego włącznie z opracowaniem zgłoszenia nie wymagającego pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem zgody na realizację n/w zadań i realizacją robót polegających na wybudowaniu dróg: 1.1 Przebudowie drogi Topola- odc.II; 1.2 Przebudowa drogi w Jarosławcu-odcinek XI - 100m oraz odcinek VI - 70m; 1.3 Przebudowa drogi w Zielniczkach; 1.4 Przebudowa drogi w Marianowie Brodowskim; 1.5 Przebudowa ul. Fredry w Środzie Wlkp.; 1.6 Przebudowa ul. Rexa w Środzie Wlkp.; 1.7 Przebudowa ul. Przecznica w Środzie Wlkp.; 1.8 Przebudowa ul. Janickiego w Środzie Wlkp.; 1.9 Przebudowa drogi w Gieczu; 1.10 Przebudowa drogi Jarosławiec - Środa Wlkp.; 1.11 Przebudowa drogi Zielniki - Środa Wlkp.; Kolejność przebudowy dróg zostanie uzgodniona z Zamawiającym. 2.1.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w Programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. 3. Wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, w takim przypadku w/w wskazania traktować należy jako podane przykładowo, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium (przepisy art. 45. Pzp). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 55.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych, 00/100). 2. Forma wadium. a. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359). b. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być, co najmniej gwarancją nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Zakładu Gospodarki Komunalnej w Środzie Wlkp., na numer rachunku bankowego: 96 9084 0003 2211 0000 6347 0001 z dopiskiem: Wadium w przetargu nieograniczonym na Przebudowę dróg masą mineralno-asfaltową 2) Zamawiający, wymaga by Wadium wnoszone w innych formach niż w pieniądzu, a dopuszczonych do wniesienia zgodnie z ustawą Pzp, było złożone w oryginale w siedzibie Zamawiającego, tj. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Wiosny Ludów 3, sekretariat - przed upływem terminu składania ofert. Złożenie oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innych formach niż pieniądz, o którym mowa w niniejszym punkcie jest wymagane jako warunek konieczny. 3) Zaleca się, by do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, tzn.: a) potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, kopię polecenia przelewu na konto Zamawiającego lub b) potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, kopię dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez Zamawiającego. Załączenie w/w kserokopii do oferty, o których mowa w niniejszym punkcie jest pożądane, lecz nie jest to warunek konieczny. 4. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 5. Zwrot wadium. 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium w przypadku, o którym mowa w ppkt 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 5) W pozostałych sprawach dotyczących zwrotu wadium, nieuregulowanych w niniejszym dziale SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Utrata wadium. 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zgk-sroda.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach