Przetargi.pl
CS/PN/1/2016 Przebudowa i modernizacja boiska

Centrum Sportu Szamotuły Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 64-500 Szamotuły, ul. Sportowa 6
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 29 21 585
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Sportu Szamotuły Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Sportowa 6 6
  64-500 Szamotuły, woj. wielkopolskie
  tel. 61 29 21 585
  REGON: 30259201800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.csszamotuly.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  CS/PN/1/2016 Przebudowa i modernizacja boiska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem opracowania jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i modernizacji boiska w Szamotułach. Głównym celem Projektu jest przystosowanie boiska do współcześnie obowiązujących standardów funkcjonalnych oraz technicznych. Zakres prac obejmuje: Roboty rozbiórkowe Nawierzchnia pieszojezdni Nawierzchnia chodnika Schody terenowe Nawierzchnia boiska Wymiana gruntu Stopy masztów Stopy bramek, bramki Ogrodzenie boiska Wyposażenie Zieleń Instalacje elektryczne Prace demontażowe Rozbudowa rozdzielnicy RNN Rozdzielnica TSO wraz z zasilaniem Złącze kablowe ZK wraz z zasilaniem Oświetlenie boiska i terenu Wykopy dla linii oświetleniowych i zasilających Linie oświetleniowe Wieże oświetleniowe Instalacje sanitarne Kanalizacja deszczowa - zbieracz PVC 200 Drenaż boiska Instalacja nawadniania UWAGA! Zmiana parametrów nawierzchni - trawy (wykreśla się zapis z Projektu jak i STWiOR): Parametry i cechy trawy syntetycznej: 1. Wysokość włókna od 60 mm do 62 mm 2. Typ włókna: monofil 3. Rodzaj włókna: 100% polietylen 4. Dtex: min. 15 600 dtex 5. Grubość każdego włókna: min.360 mikronów 6. Ilość pęczków min 9600/m2 7. Wytrzymałość łączenia klejonego między brytami przed starzeniem min 160 N/100mm 8. Siła potrzebna do wyrwania pęczka trawy przed starzeniem min 45N 9. Przepuszczalność dla kompletnego systemu min. 1400 mm/h 10. Wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat SBR 11. Włókno oferowanej trawy musi zostać poddane symulacji zużycia zgodnie z testem Lisport. Procedura oparta jest na metodzie opisanej w FIFA Handbook of Tes Methods for Football Truf na min. 200 000 cykli
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą Ofertę wadium w wysokości: 60 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy PLN). 2. Forma wadium. 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U 2007 r. Nr 42 poz. 275, z późniejszymi zmianami). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji, poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji, poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, c) kwotę gwarancji,poręczenia, d) termin ważności gwarancji,poręczenia, e) bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta,poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty gwarancji,poręczenia w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 u.p.z.p. na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, f) gwarancja,poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe, g) gwarancja,poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, h) wszelkie spory dotyczące gwarancji,poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego, i) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji,poręczenia nie był krótszy niż okres związania Ofertą. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: 57 9072 0002 2099 0007 9729 0001 Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu lub kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innej formie niż pieniężna potwierdzoną -za zgodność z oryginałem, - przez osoby odpowiednio upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 2) Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego, formach należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego, sekretariat w godz. pracy od 8:00 do 16:00 przed upływem terminu składania ofert. 4. Termin wniesienia wadium. 1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania Ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania Ofert. 2) W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 5. Zwrot wadium. 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 12.6.2) niniejszego IDW. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zastrzeżeniem pkt. 12.6.1) niniejszego IDW. 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej na przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 6. Zatrzymanie wadium. 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 u.p.z.p., pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.csszamotuly.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach