Przetargi.pl
MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. A. i WŁ. NIEGOLEWSKICH W OPALENICY

Gmina Opalenica ogłasza przetarg

 • Adres: 64-330 Opalenica, ul. 3 Maja 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 4477281 , fax. 61 4477584
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Opalenica
  ul. 3 Maja 1 1
  64-330 Opalenica, woj. wielkopolskie
  tel. 61 4477281, fax. 61 4477584
  REGON: 63125883300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opalenica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. A. i WŁ. NIEGOLEWSKICH W OPALENICY
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. A. i WŁ. NIEGOLEWSKICH W OPALENICY. W ramach robót przewiduje się wykonanie następujących prac: 1) prace demontażowe (podłoga drewniana, okładziny ścian i posadzek, armatura sanitarna, stolarka drzwiowa, częściowo instalacja wodociągowa, sanitarna i elektryczna), 2) wymiana podłogi drewnianej na nawierzchnie syntetyczną systemową w zakresie podłóg sportowych, 3) prace murarskie i tynkarskie, 4) okładziny ścian płytkami, 5) okładziny posadzek z płytek i wykładzin, 6) wymiana stolarki drzwiowej, 7) montaż kabin sanitarnych systemowych, 8) szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów, 9) wymiana urządzeń sanitarnych, 10) wymiana oświetlenia i części instalacji i elektrycznej, 11) konieczne przeróbki podejść instalacji wod. kan.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium w wysokości 6.500,00 zł, (słownie:sześćtysięcypięćsetzł.0/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1/ pieniądzu, 2/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3/ gwarancjach bankowych, 4/ gwarancjach ubezpieczeniowych, 5/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty przelewem na konto depozytowe nr 98 1020 4144 0000 6202 0007 2090 w banku PKO BP S.A. Na przelewie należy podać nazwę przedmiotu zamówienia. Za chwilę faktycznego wniesienia wadium, w przypadku wnoszenia w postaci pieniężnej, uznaje się chwilę wpływu pieniędzy na rachunek bankowy, o którym mowa wyżej. 4. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach oryginał poręczenia lub gwarancji należy dostarczyć do siedziby zamawiającego, pokój nr 01, przed upływem terminu składania ofert. 5. Gwarancje i poręczenia muszą, przez cały okres, na jaki zostały wystawione, gwarantować zapłatę kwot w nich określonych, na każde wezwanie zamawiającego, w przypadkach określonych ustawą Prawo zamówień publicznych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: wydłużenie okresu rękojmi za wady powyżej 3 lat
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.opalenica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach