Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany 207 okien aluminiowych, montaż 75 sztuk rolet zewnętrznych oraz 2 szt. szyb w elewacji szklanej w Inspektoracie ZUS w Poznaniu przy ul. Fabrycznej 27/28.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60-908 Poznań, ul. Dąbrowskiego 12
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8416866 , fax. 061 8416866
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Poznaniu
  ul. Dąbrowskiego 12 12
  60-908 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8416866, fax. 061 8416866
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany 207 okien aluminiowych, montaż 75 sztuk rolet zewnętrznych oraz 2 szt. szyb w elewacji szklanej w Inspektoracie ZUS w Poznaniu przy ul. Fabrycznej 27/28.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych w zakresie: a) wymiany 201 szt. okien aluminiowych osadzonych w ścianach murowanych na okna PCV białe z okładziną aluminiową z zewnątrz w kolorze RAL 5021 wraz z podokiennikami wewnętrznymi i zewnętrznymi b) wymiany 6 szt. okien aluminiowych wg projektu wykonawczego Aktualizacja dokumentacji związanej z zabezpieczeniem ppoż. budynku A Inspektoratu ZUS w Poznaniu na okna aluminiowe w kolorze RAL 5021, EI60 wraz z podokiennikami wewnętrznymi i zewnętrznymi, c) montaż 75 szt. rolet zewnętrznych materiałowych z systemem automatyki pogodowej na elewacji Pd wraz z podłączeniem d). wymiana 2 szt. szyb w elewacji szklanej na wys. I i IV piętra e) w zakres niniejszego zamówienia wchodzi również sporządzenie i przekazanie zama-wiającemu dokumentacji budowy, dokumentacji powykonawczej, instrukcji obsługi i eks-ploatacji elementów wbudowanych przy realizacji przedmiotu umowy. Szczegóły przed-miotu zamówienia w załącznikach do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zus.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach