Przetargi.pl
Remont pięciu pomieszczeń archiwum oraz korytarza w części piwnicznej, remont klatki schodowej oraz wymiana rur wodnych i demontaż zbędnych rur wodnych w piwnicach budynku Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Pile przy ul. Dzieci Polskich 26

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 16/18
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8541300 , fax. 061 8541204
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
  Al. Niepodległości 16/18 16/18
  61-713 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8541300, fax. 061 8541204
  REGON: 00051433100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poznan.uw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pięciu pomieszczeń archiwum oraz korytarza w części piwnicznej, remont klatki schodowej oraz wymiana rur wodnych i demontaż zbędnych rur wodnych w piwnicach budynku Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Pile przy ul. Dzieci Polskich 26
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont pięciu pomieszczeń archiwum oraz korytarza w części piwnicznej, remont klatki schodowej oraz wymiana rur wodnych i demontaż zbędnych rur wodnych w piwnicach budynku Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Pile przy ul. Dzieci Polskich 26. 2. Zakres przedmiotu zamówienia został określony w opisie przedmiotu zamówienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze, które stanowią załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Zamawiający wymaga zaoferowania gwarancji na wykonane prace oraz na użyte podczas realizacji prac wyroby na okres 36 miesięcy, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 4. Wszystkie użyte do realizacji zamówienia wyroby muszą być pełnowartościowe oraz posiadać wymagane stosownymi przepisami aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą. 5. Wszystkie nazwy własne materiałów, itp. użyte w dokumentach wymienionych w ust. 2, należy traktować jako propozycję Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych, które pod względem estetycznym, wytrzymałościowym, parametrów technicznych, itp. muszą spełniać wymagania zaproponowane przez Zamawiającego. 6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać na etapie składania oferty, że oferowane przez niego materiały itp. spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca na etapie realizacji prac zastosuje materiały wskazane w ofercie. 7. Wymagany zakres robót Wykonawca winien zrealizować z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoż. oraz zasadami sztuki budowlanej. 8. Wykonawca na własny koszt po przeprowadzonych pracach wywiezie i zutylizuje gruz, materiały z demontażu oraz śmieci. 9. Możliwe jest dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu umowy, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z p. Małgorzatą Graff, tel. 67 211 89 66. 10. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę pracowników wykonujących przedmiot zamówienia. 11. W terminie 2 dni roboczych od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu harmonogram realizacji prac. 12. W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia do akceptacji przez Zamawiającego próbek materiałowych wykładziny i kart materiałowych dotyczących okładzin podłogowych i stolarki drzwiowej. 13. Prace będą wykonywane w obiekcie czynnym, w związku z powyższym Wykonawca winien zapewnić dojścia do pomieszczeń. Zamawiający wymaga, aby prace uciążliwe wykonywane były po godzinach pracy urzędu, tj. po 15.30 oraz w weekendy. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania codziennej czystości i porządku po zakończeniu prac. 14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie wykonywanych prac i/lub w związku z tymi pracami. 15. W przypadku powstania jakichkolwiek uszkodzeń z winy Wykonawcy, jest on zobowiązany do poinformowania Zamawiającego i naprawienia szkody na własny koszt i na własną odpowiedzialność. 16. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia terenu robót, aby prowadzone prace nie stanowiły zagrożenia dla osób przebywających w budynku. 17. Zamawiający określa wymagania związane z realizacją zamówienia stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy, dotyczące klauzuli społecznej: 1) Wykonawca przyjmując do realizacji zamówienie zapewni, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących przy wykonywaniu zamówienia zatrudniona była na podstawie umowy o pracę (zgodnie z art. 22 §1 i art. 25 §1 Kodeksu pracy, Dz. U z 2014 r., poz. 1502 ze zm.) minimum jedna osoba realizująca zamówienie w zakresie robót budowlanych, 2) w przypadku zatrudniania przy realizacji zamówienia nowej osoby w trybie, o którym mowa w pkt 1, zatrudnienie winno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia realizacji umowy i trwać nieprzerwanie w całym okresie wykonywania umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez Wykonawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia w ciągu 7 dni kalendarzowych (licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy) na to miejsce innej osoby, w trybie, o którym mowa w pkt 1), 3) Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudniania wskazanej osoby, natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, 4) w przypadku niezapewnienia w trakcie realizacji zamówienia jednej osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy dzień niezatrudniania osoby na podstawie umowy o pracę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1600,00 zł (słownie: tysiąc sześćset zł 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poznan.uw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach