Przetargi.pl
Wykonanie remontów w branży ogólnobudowlanej w budynkach będących w zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim w podziale na 4 zadania

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej "MZGM" Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Kościuszki 14
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 7387090
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej "MZGM" Sp. z o.o.
  ul. Kościuszki 14 14
  63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 62 7387090
  REGON: 25047065700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzgm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontów w branży ogólnobudowlanej w budynkach będących w zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim w podziale na 4 zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie nr 1 Wykonanie remontu generalnego dachu budynku mieszkalnego przy ul. Gorzyckiej 36-38 w Ostrowie Wielkopolskim,Wykonanie remontu kominów na dachu budynku mieszkalnego przy ul. Dojazdowej 2 w Ostrowie Wielkopolskim Zadanie nr 2 Wykonanie remontu elewacji tylnej budynku frontowego i oficyny przy ul. Kaliskiej 3 w Ostrowie Wielkopolskim, Wykonanie remontu balkonów budynku mieszkalnego przy ul. Kaliskiej 23 w Ostrowie Wielkopolskim, Wykonanie remontu elewacji budynku przy ul. Królowej Jadwigi 28 w Ostrowie Wielkopolskim, Zadanie nr 3 Wykonanie remontu elewacji budynku użytkowego przy ul. Asnyka 4,6,8,10 będącego w zasobach MZGM Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim, Wykonanie ocieplenia elewacji budynku, wraz z remontem balkonów budynku przy ul. Dalbora 15 w Ostrowie Wielkopolskim, Zadanie nr 4 Wykonanie remontu klatki schodowej w budynku przy ulicy Bema 28 w Ostrowie Wielkopolskim
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: mzgm.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach