Przetargi.pl
Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Pakosławiu

Gmina Pakosław ogłasza przetarg

 • Adres: 63-920 Pakosław, ul. Kolejowa 2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-65 54 78 332 , fax. 0-65 54 78 332
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pakosław
  ul. Kolejowa 2 2
  63-920 Pakosław, woj. wielkopolskie
  tel. 0-65 54 78 332, fax. 0-65 54 78 332
  REGON: 41105075800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pakoslaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Pakosławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest :. Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Pakosławiu 2. Zamówienie obejmuje (wg załączonej do postępowania dokumentacji technicznej): - rozbiórka pokrycia dachowego - pow. 1.157,18 m2, - roboty remontowe dachu - w tym, m.in.: wykucie z muru ościeżnic, uzupełnienie ścian, wymiana zniszczonych krokwi i łat, przemurowanie kominów, - pokrycie dachowe - pow. 1.191,32 m2 (w tym, m.in. deskowanie połaci dachowych, pokrycie papą termozgrzewalną, montaż kontr łat, ołacenie oraz pokrycie dachów karpiówką), - stolarka okienna części poddasza - w tym, demontaż i montaż okien drewnianych, okien dachowych połaciowych oraz wyłazów dachowych, Szczegółowy zakres robót do wykonania przedstawia załączony przedmiar robót, projekt budowlany i specyfikacja techniczna. 3. Załączony do zadania projekt budowlany obejmuje swoim zakresem także zadania nie będące przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego. Zakres prac, które mają zostać zrealizowane określa przedmiar robót dołączony do SIWZ. 4. Prace prowadzone będą w obiekcie czynnym. Od 1 września w szkole będą prowadzone lekcje. Prace prowadzić należy etapami wprowadzając odpowiednie zabezpieczenia w poszczególnych częściach budynku. Prace należy prowadzić w taki sposób, by w miarę możliwości nie utrudniać prowadzenia lekcji w obiekcie, jednocześnie zabezpieczając prowadzenie prac w taki sposób, by ich prowadzenie nie kolidowało z odbywającymi się zajęciami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 późn. zm.). 4. Oferta niezabezpieczona wadium w jednej z w/w form zostanie odrzucona bez rozpatrywania, a Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Jutrosin oddział Pakosław nr 20 8674 0009 1300 0101 2000 0040 z dopiskiem: Wadium - Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Pakosławiu. Dowód wniesienia wadium w postaci kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się moment uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiający zwraca wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pakoslaw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach