Przetargi.pl
Wybrane rozporządzenia i zarządzenia

Rozporządzenie i zarządzenie

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień i konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
  Miejsce publikacji: Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87 poz. 604
  Obowiązuje dla postępowań wszczętych od 25 maja 2006 r.

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
  (Dz. U. z 2006 roku, Nr 46, poz. 331)
  obowiązuje od 21 marca 2006 roku

  UWAGA: Dla postępowań wszczętych od 25 maja 2006 r. obowiązuje:
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
  Miejsce publikacji: Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87 poz. 610

 • Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych (M. P. z dnia 8 grudnia 2004 r. Nr 52, poz. 886)
  obowiązuje od 8 grudnia 2004 roku

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz. U. z 2004 roku, Nr 202, poz. 2072 ze zmianą Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664)
  obowiązuje od 1 października 2004 roku, zmiana od dnia 29 kwietnia 2005 roku

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U. z 2004 roku, Nr 130, poz. 1389)
  obowiązuje od 23 czerwca 2004 roku

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu wpisu na listę arbitrów, sposobu powoływania komisji egzaminacyjnej i przeprowadzania egzaminu oraz zakresu egzaminu. (Dz. U. z 2004 roku, Nr 98, poz. 997)
  obowiązuje od 9 maja 2004 roku

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu wyznaczania obserwatora, wykonywania czynności obserwatora oraz wysokości wynagrodzenia za czynności obserwatora. (Dz. U. z 2004 roku, Nr 75, poz. 703)
  obowiązuje od 1 maja 2004 roku

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. (Dz. U. z 2004 roku, Nr 71, poz. 645)
  obowiązuje od 6 maja 2004 roku

  UWAGA: Dla postępowań wszczętych od 25 maja 2006 r. obowiązuje:
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
  Miejsce publikacji: Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87 poz. 603

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. (Dz. U. z 2004 roku, Nr 71, poz. 646)
  obowiązuje od 6 maja 2004 roku

  UWAGA: Dla postępowań wszczętych od 25 maja 2006 r. obowiązuje:
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  Miejsce publikacji: Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87 poz. 606

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na kandydatów na stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, sposobu powoływania komisji konkursowej oraz wymagań wobec jej członków. (Dz. U. z 2004 roku, Nr 56, poz. 546)

  - obowiązywało od 22 kwietnia 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r.
  Uchylona podstawa prawna przez Art. 43 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1362)

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań.
  (Dz. U. z 2004 roku, Nr 56, poz. 547)
  obowiązuje od 15 kwietnia 2004 roku

  UWAGA: Dla postępowań wszczętych od 25 maja 2006 r. obowiązuje:
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań.
  Miejsce publikacji: Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87 poz. 603

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach publicznych oraz jego wzoru.
  (Dz. U. z 2004 roku, Nr 50, poz. 479)
  obowiązuje od 13 kwietnia 2004 roku

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady Zamówień Publicznych.
  (Dz. U. z 2004 roku, Nr 49, poz. 470)
  obowiązuje od 10 kwietnia 2004 roku

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołania oraz szczegółowych zasad rozliczania kosztów w postępowaniu odwoławczym.
  (Dz. U. z 2004 roku, Nr 49, poz. 468 ze zmianą Dz. U. z 2005 r. Nr 48, poz. 450)
  obowiązuje od 3 kwietnia 2004 roku ze zmianą od 9 kwietnia 2005 roku

  UWAGA: Dla postępowań wszczętych od 25 maja 2006 r. obowiązuje:
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołania oraz szczegółowych zasad rozliczania kosztów w postępowaniu odwoławczym.
  Miejsce publikacji: Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87 poz. 608

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za czynności arbitrów.
  (Dz. U. z 2004 roku, Nr 48, poz. 461)
  obowiązuje od 2 kwietnia 2004 roku

  UWAGA: Dla postępowań wszczętych od 25 maja 2006 r. obowiązuje:
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości wynagrodzenia za czynności arbitrów.
  Miejsce publikacji: Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87 poz. 607

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wzorów ogłoszeń przekazywanych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych oraz Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich .
  (Dz. U. z 2004 roku, Nr 48, poz. 460)
  obowiązuje od 2 kwietnia 2004 roku

  UWAGA: Dla postępowań wszczętych od 25 maja 2006 r. obowiązuje:
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzorów ogłoszeń przekazywanych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.
  Miejsce publikacji: Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87 poz. 609

Powrót na stronę główną