Przetargi.pl
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2004 r. (1)

Dz. U. z dnia 25 marca 2004 r. Nr 48, poz. 460 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wzorów ogłoszeń przekazywanych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych oraz Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 1).

Na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Określa się wzory ogłoszeń dotyczących:
1) planowanych zamówień:
a) wstępnego ogłoszenia informacyjnego o planowanych zamówieniach, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,
b) okresowego ogłoszenia informacyjnego o planowanych zamówieniach sektorowych, nie będącego zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,
c) okresowego ogłoszenia informacyjnego o planowanych zamówieniach sektorowych, będącego zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
2) zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 000 000 euro dla robót budowlanych, a dla dostaw lub usług - 130 000 euro, udzielanych w trybie: przetargu nieograniczonego, zwanego dalej "procedurą otwartą", przetargu ograniczonego, zwanego dalej "procedurą ograniczoną", przetargu ograniczonego, do którego zastosowano art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanego dalej "procedurą przyśpieszoną ograniczoną", negocjacji z ogłoszeniem, zwanych dalej "procedurą negocjacyjną z uprzednim ogłoszeniem", negocjacji z ogłoszeniem, do którego zastosowano art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanego dalej "procedurą przyśpieszoną negocjacyjną", negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, zwanych dalej "procedurą negocjacyjną z uprzednim ogłoszeniem":
a) ogłoszenia o zamówieniu, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia,
b) ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia,
c) ogłoszenia o zamówieniu sektorowym, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia,
d) ogłoszenia o udzieleniu zamówienia sektorowego, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;
3) konkursu o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130 000 euro, zwanego dalej "konkursem otwartym":
a) ogłoszenia o konkursie, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia,
b) ogłoszenia o wynikach konkursu, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia;
4) zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 5 000 000 euro dla robót budowlanych, a dla dostaw lub usług - 130 000 euro:
a) ogłoszenia o zamówieniu, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia,
b) ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia,
5) konkursu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 130 000 euro:
a) ogłoszenia o konkursie, stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia,
b) ogłoszenia o wynikach konkursu, stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia.
2. Instrukcja wypełniania ogłoszeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 3, stanowi załącznik nr 14 do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.2)
------------------
1) Niniejsze rozporządzenie dokonuje transpozycji dyrektywy Komisji 2001/78/WE z dnia 13 września 2001 r. zmieniającej załącznik IV do dyrektywy Rady 93/36/EWG, załączniki IV, V i VI do dyrektywy Rady 93/37/EWG, załączniki III i IV do dyrektywy Rady 92/50/EWG, zmienione dyrektywą 97/52/WE oraz załączniki XII-XV, Xvii i XVIII do dyrektywy Rady 93/38/EWG, zmienione dyrektywą 98/4/WE (Dyrektywa w sprawie stosowania standardowych formularzy do publikacji ogłoszeń o zamówieniach publicznych (Dz. Urz. WE L 285 z29.10.2001, str. 1 i n.)

2) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenie utraciło moc rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wzorów ogłoszeń o zamówieniach publicznych publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz dodatkowych informacji zawartych w ogłoszeniach (Dz. U. Nr 91, poz. 816), zachowane w mocy na podstawie art. 226 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną