Przetargi.pl
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.

Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury1)z dnia 18 maja 2004 r.w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne
Rozdział 2. Metody i podstawy sporządzenia kosztorysu inwestorskiego
Rozdział 3 Metody i podstawy obliczania planowanych kosztów robót budowlanych
Rozdział 4 Metody i podstawy obliczania planowanych kosztów prac projektowych
Rozdział 5 Przepisy końcowe

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną