Przetargi.pl
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. (1)

Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2004 r. Nr 71, poz. 646 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

Załączniki do rozporządzenia w sprawie protokołu o udzielenie zamówienia - tutaj

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Na podstawie art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wzór protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanego dalej "protokołem" oraz zakres dodatkowych informacji zawartych w protokole, a także sposób oraz formę udostępniania zainteresowanym protokołu wraz z załącznikami.
§ 2.
Protokół, oprócz informacji, o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zawiera:
1) informacje dotyczące zamawiającego;
2) określenie wartości zamówienia publicznego, zwanego dalej "zamówieniem", daty i sposobu jej ustalenia oraz imię i nazwisko osoby dokonującej ustalenia wartości zamówienia;
3) informację o prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia na zasadach szczególnych, jeśli takie nastąpiło;
4) imiona i nazwiska osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz osób związanych z przygotowaniem tego postępowania;
5) informację o powołaniu biegłych;
6) informację o ogłoszeniach dotyczących zamówienia;
7) termin składania ofert;
8) miejsce i termin otwarcia ofert;
9) imię i nazwisko obserwatora, jeżeli został wyznaczony;
10) informację o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu;
11) uzasadnienie wykluczenia wykonawców z postępowania, jeżeli takie nastąpiło;
12) uzasadnienie odrzucenia ofert, jeżeli takie nastąpiło;
13) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert;
14) datę i powody unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli takie nastąpiło;
15) powody zastosowania przez zamawiającego innego trybu udzielenia zamówienia niż przetarg nieograniczony lub przetarg ograniczony;
16) informacje o wniesionych protestach i odwołaniach oraz ich rozstrzygnięciach;
17) termin zakończenia prac komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyniku postępowania;
18) informacje o dokonaniu czynności nowych lub czynności powtórzonych oraz termin zakończenia prac komisji przetargowej i ostatecznego zatwierdzenia wyniku postępowania;
19) informacje dotyczące przeprowadzenia kontroli uprzedniej, jeżeli taka została przeprowadzona;
20) informacje dotyczące skargi do sądu, jeżeli taka została złożona.
§ 3.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro sporządza się protokół zawierający informacje określone w § 2 pkt 1-3, 7 i 8, 10-13 oraz 16, a także powody zastosowania przez zamawiającego trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki oraz termin otwarcia i zakończenia aukcji elektronicznej.
§ 4.
Wzór protokołu postępowania o udzielenie zamówienia o wartości:
1) przekraczającej 60 000 euro stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) nie przekraczającej 60 000 euro stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 5.
1. Zamawiający umożliwia w swojej siedzibie sporządzanie kserokopii lub odpisów protokołu wraz z załącznikami.
2. Zamawiający przesyła na wniosek wykonawcy kopię protokołu.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1).
-------------------
1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu postępowania o zamówienie publiczne oraz dodatkowych wymagań, którym musi odpowiadać protokół (Dz. U. z 2003 roku, Nr 116, poz. 1101), zachowanym w mocy na podstawie art. 226 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177).

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną