Przetargi.pl
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2004 r.

Dz. U. z dnia 29 marca 2004 r. Nr 50, poz. 479 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach publicznych oraz jego wzoru.

Na podstawie art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych składane przez zamawiającego zawiera:
1) nazwę zamawiającego, adres, REGON i NIP;
2) oznaczenie rodzaju zamawiającego;
3) określenie liczby udzielonych zamówień publicznych i ich łącznej wartości w podziale na rodzaje i tryby zamówień;
4) sposób wykonania zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 10 000 000 euro dla robót budowlanych albo 5 000 000 euro dla dostaw lub usług.
§ 2.
Wzór rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych stanowi załącznik do rozporządzenia.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną