Przetargi.pl
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2004 r. (1)

Dz. U. z dnia 26 marca 2004 r. Nr 49, poz. 470 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady Zamówień Publicznych.

Na podstawie art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Wysokość wynagrodzenia przysługującego poszczególnym członkom Rady Zamówień Publicznych za udział w jednym posiedzeniu wynosi dla:
1) przewodniczącego Rady - 500 złotych;
2) wiceprzewodniczącego Rady - 400 złotych;
3) pozostałych członków Rady - 300 złotych.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną