Przetargi.pl
Zarządzenie Nr 110 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2004 r.

MP z dnia 8 grudnia 2004 r. Nr 52, poz. 886 - Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów

w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych

Na podstawie art. 152 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Urzędowi Zamówień Publicznych nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2.
Traci moc zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych (M. P. Nr 34, poz. 537).
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

STATUT URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Załącznik)

§ 1.
Urząd Zamówień Publicznych, zwany dalej "Urzędem", działa na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537).
§ 2.
Urząd zapewnia obsługę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej "Prezesem", i działa zgodnie z jego zarządzeniami, wytycznymi, decyzjami i poleceniami oraz pod jego bezpośrednim nadzorem i kierownictwem.
§ 3.
1. Prezes kieruje Urzędem przy pomocy wiceprezesów, dyrektora generalnego, dyrektorów departamentów, dyrektorów biur oraz dyrektora sekretariatu.
2. Prezes może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, oraz innych pracowników Urzędu zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych do podejmowania decyzji w imieniu Prezesa w określonych przez niego sprawach.
§ 4.
Prezes może tworzyć rady i zespoły, jako organy doradcze i opiniodawcze, określając ich nazwę, skład osobowy, zakres i tryb działania.
§ 5.
1. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  1. Sekretariat Prezesa;
  2. Departament Prawny;
  3. Departament Kontroli;
  4. Departament Szkoleń i Wydawnictw;
  5. Departament Współpracy Międzynarodowej, Studiów i Analiz;
  6. Biuro Odwołań;
  7. Biuro Organizacyjno-Finansowe;
  8. Samodzielne Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego.

2. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz tryb pracy Urzędu określa regulamin organizacyjny nadany przez Prezesa.

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną