Przetargi.pl
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2004 r.

Dz. U. z dnia 25 marca 2004 r. Nr 48, poz. 461 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za czynności arbitrów.

Na podstawie art. 193 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Wynagrodzenie za czynności arbitra przy rozpoznaniu jednego odwołania wynosi 40% kwoty bazowej, ustalonej w ustawie budżetowej na dany rok na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.1) ) dla pracowników państwowej sfery budżetowej, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. b tej ustawy.
2. Jeżeli odwołanie zostanie odrzucone z przyczyn, o których mowa w art. 187 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wynagrodzenie arbitra wynosi 20% kwoty bazowej, o której mowa w ust. 1.
3. Jeżeli odwołanie zostanie cofnięte przed otwarciem rozprawy, wynagrodzenie arbitra wynosi 10% kwoty bazowej, o której mowa w ust. 1.
§ 2.
Przewodniczącemu zespołu arbitrów przy rozpoznaniu jednego odwołania przysługuje wynagrodzenie ustalone odpowiednio według zasad, o których mowa w § 1, powiększone o połowę.
§ 3.
Arbitrowi oraz przewodniczącemu zespołu arbitrów przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów związanych z wykonywaniem przez nich czynności w postępowaniu odwoławczym, do kwoty nie przekraczającej 350 złotych.
§ 4.
Do wynagrodzenia za czynności arbitrów w postępowaniach odwoławczych wszczętych przed dniem ogłoszenia ustawy budżetowej na dany rok w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się kwotę bazową z roku poprzedniego.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.2)
------------------
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805 oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256.

2) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia utraciło moc rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za czynności arbitrów (Dz. U. Nr 85, poz. 774), zachowane w mocy na podstawie art. 226 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną