Przetargi.pl
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2004 r.

Dz. U. z dnia 16 września 2004 r. Nr 202, poz. 2072 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury1) z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
(Dz. U. z dnia 16 września 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianą Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2005 r. Nr 75, poz. 6645) )

Na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne
Rozdział 2. Zakres i forma dokumentacji projektowej
Rozdział 3 Zakres i forma specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
Rozdział 4 Zakres i forma programu funkcjonalno - użytkowego
Rozdział 5 Postanowienia końcowe

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną