Przetargi.pl
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r.

Dz. U. z dnia 23 kwietnia 2004 r. Nr 75, poz. 703 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu wyznaczania obserwatora, wykonywania czynności obserwatora oraz wysokości wynagrodzenia za czynności obserwatora.

Na podstawie art. 178 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, zwany dalej "Prezesem Urzędu", wyznacza obserwatora niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o wszczęciu postępowania, o którym mowa w art. 177 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą".
2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) nazwę i siedzibę (adres) zamawiającego, a także imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktów w związku z danym postępowaniem;
2) przedmiot postępowania oraz wartość zamówienia;
3) tryb postępowania;
4) termin oraz miejsce otwarcia ofert.
§ 2.
1. O wyznaczeniu obserwatora Prezes Urzędu zawiadamia w tym samym dniu pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną:
1) zamawiającego - wskazując imię i nazwisko obserwatora oraz jego adres do korespondencji;
2) wyznaczonego obserwatora - przekazując mu informacje, o których mowa w § 1 ust. 2.
2. Jeżeli zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zostało przekazane faksem lub drogą elektroniczną Prezes Urzędu potwierdza je niezwłocznie na piśmie.
§ 3.
1. W przypadku gdy wyznaczony obserwator nie może podjąć czynności obserwatora z powodu zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 177 ust. 4 ustawy, lub z powodu innej ważnej przyczyny leżącej po jego stronie, jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie zamawiającego oraz Prezesa Urzędu, który wyznacza innego obserwatora. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli okoliczności uniemożliwiające obserwatorowi wykonywanie powierzonych mu czynności ujawnią się po ich podjęciu. Obserwator wykonuje swoje czynności, o ile to możliwe, do czasu wyznaczenia nowego obserwatora przez Prezesa Urzędu i przekazuje w terminie 3 dni po ich zakończeniu informację, o której mowa w § 6, w zakresie w jakim brał udział w postępowaniu.
§ 4.
1. Zamawiający zawiadamia obserwatora o terminach i miejscu pracy komisji przetargowej, co najmniej z trzydniowym wyprzedzeniem. Krótszy termin zawiadomienia jest dopuszczalny wyłącznie za zgodą obserwatora.
2. W przypadku gdy prawidłowo zawiadomiony obserwator z powodu ważnych przyczyn leżących po jego stronie nie może być obecny podczas prac komisji przetargowej w terminie wskazanym przez zamawiającego, jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie zamawiającego, który wyznacza nowy termin.
3. O nieobecności podczas prac komisji przetargowej prawidłowo zawiadomionego obserwatora, który:
1) odmówił udziału w pracach komisji, albo
2) nie powiadomił zamawiającego o swojej nieobecności, albo
3) pomimo wyznaczenia przez zamawiającego nowego terminu prac komisji przetargowej zgodnie z ust. 2 zawiadomił zamawiającego o okolicznościach uniemożliwiających udział w pracach komisji w wyznaczonym terminie
- zamawiający informuje niezwłocznie Prezesa Urzędu i zawiesza prace komisji przetargowej do czasu wyznaczenia nowego obserwatora.
4. Prezes Urzędu wyznacza nowego obserwatora nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania od zamawiającego informacji, o której mowa w ust. 3.
§ 5.
Obserwator ma prawo do swobodnego wstępu na posiedzenia komisji przetargowej i obecności podczas jej prac, a także do wglądu do dokumentów i materiałów związanych z postępowaniem.
§ 6.
1. Obserwator w terminie 3 dni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty przekazuje kierownikowi zamawiającego oraz Prezesowi Urzędu pisemną informację o przebiegu prac komisji przetargowej.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1) nazwę i siedzibę (adres) zamawiającego;
2) określenie przedmiotu zamówienia;
3) imię i nazwisko obserwatora;
4) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności;
5) opis prac komisji przetargowej, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu dokonania oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej;
6) opis nieprawidłowości, jeżeli takie zostaną stwierdzone;
7) wyszczególnienie dni, w których obserwator brał udział w pracach komisji przetargowej;
8) datę sporządzenia i podpis obserwatora.
3. W przypadku wpłynięcia protestu po wyborze najkorzystniejszej oferty, obserwator przekazuje kierownikowi zamawiającego oraz Prezesowi Urzędu dodatkową informację o przebiegu prac komisji przetargowej, prowadzonych do chwili ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.
§ 7.
1. Wynagrodzenie obserwatora wynosi 400 złotych za każdy dzień udziału w pracach komisji przetargowej.
2. Wynagrodzenie obserwatora za udział w jednym postępowaniu nie może przekroczyć kwoty 5 000 złotych.
§ 8.
Wynagrodzenie obserwatora jest wypłacane w terminie 30 dni od dnia przekazania Prezesowi Urzędu informacji, o której mowa w § 6.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.1)
--------------
1) Niniejsze rozporządzenie nie było poprzedzone żadnym rozporządzeniem.

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną