Przetargi.pl
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r.

Dz. U. z dnia 1 maja 2004 r. Nr 98, poz. 997 - Rozporządzenie Rady Ministrów

Załącznik - tutaj

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu wpisu na listę arbitrów, sposobu powoływania komisji egzaminacyjnej i przeprowadzania egzaminu oraz zakresu egzaminu.

Na podstawie art. 176 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, zwany dalej "Prezesem Urzędu", zamieszcza ogłoszenie, o którym mowa w art. 174 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", wraz z informacją o zakresie zagadnień objętych egzaminem.
§ 2.
1. Podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów na arbitrów składają zgłoszenie podpisane przez osoby upoważnione do ich reprezentowania w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej "Urzędem", albo drogą pocztową.
2. W przypadku złożenia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, drogą pocztową, za datę jego złożenia uważa się datę stempla placówki pocztowej operatora publicznego.
§ 3.
1. Zgłoszenie, o którym mowa w § 2 ust. 1, zawiera:
1) imię i nazwisko kandydata na arbitra;
2) nazwę i adres podmiotu uprawnionego do zgłoszenia kandydata;
3) kopię decyzji administracyjnej o wpisie na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej - w przypadku zgłaszania kandydata na arbitra przez organizacje, o których mowa w art. 179 ust. 2 ustawy.
2. Do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata na arbitra warunków, o których mowa w art. 173 ust. 1 ustawy:
1) kserokopię dowodu osobistego lub pierwszych trzech stron dowodu osobistego;
2) kserokopię dokumentów poświadczających posiadanie wyższego wykształcenia;
3) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą kandydata, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed jej złożeniem;
4) oświadczenia kandydata o:
a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
b) korzystaniu z pełni praw publicznych,
c) wyrażeniu zgody na ubieganie się o wpis na listę arbitrów,
d) tym, że w ciągu ostatnich 5 lat nie został skreślony z listy arbitrów z powodu rażącego naruszenia obowiązków arbitra,
e) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
3. Zgłoszenie kandydata na arbitra złożone po terminie odrzuca się informując o tym zgłaszającego oraz kandydata.
§ 4.
1. Po upływie terminu zgłaszania kandydatów na arbitrów Prezes Urzędu powołuje komisję egzaminacyjną, zwaną dalej "komisją".
2. Komisja składa się z 5 - 7 członków wyróżniających się wiedzą z zakresu zamówień publicznych powołanych spośród:
1) osób wskazanych przez Radę Zamówień Publicznych;
2) arbitrów wpisanych na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu, którzy nie ubiegają się o ponowny wpis na listę.
3. Członkami komisji nie mogą być:
1) zgłoszeni kandydaci na arbitrów;
2) osoby będące małżonkiem, krewnym lub powinowatym kandydata na arbitra albo pozostające z kandydatem na arbitra w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.
4. Członkowie komisji składają pisemne oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 3.
5. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 3, zostaną ujawnione po powołaniu komisji Prezes Urzędu dokonuje odpowiedniej zmiany w składzie komisji.
6. Prezes Urzędu wyznacza przewodniczącego oraz sekretarza spośród członków komisji.
7. Skład komisji niezwłocznie po jej powołaniu Prezes Urzędu podaje do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej Urzędu.
§ 5.
1. Komisja obraduje na posiedzeniach.
2. Z posiedzenia komisji sporządzany jest protokół podpisywany przez członków komisji obecnych na posiedzeniu.
3. Po zakończeniu prac komisji sporządzane jest sprawozdanie, które podpisują wszyscy członkowie komisji.
4. Obsługę prac komisji zapewnia Urząd.
§ 6.
Do zadań komisji należy w szczególności:
1) sprawdzenie kompletności zgłoszeń kandydatów na arbitrów oraz załączonych do nich dokumentów;
2) ustalenie na podstawie złożonych dokumentów listy kandydatów spełniających warunki, o których mowa w art. 173 ust. 1 ustawy;
3) przygotowanie materiałów egzaminacyjnych, zawierających arkusze z pytaniami testowymi, arkusze odpowiedzi i klucze oceny testów;
4) przeprowadzenie egzaminu;
5) sprawdzenie testów i ustalenie wyników egzaminu;
6) przedstawienie Prezesowi Urzędu wyników egzaminu oraz sprawozdania zawierającego protokoły z posiedzeń komisji i przebiegu egzaminu.
§ 7.
1. Jeśli zgłoszenie kandydata na arbitra nie zawiera dokumentów, o których mowa w § 3, komisja wzywa kandydata do uzupełnienia dokumentów w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
2. Dokumenty uzupełnione w terminie, o którym mowa w ust. 1, uważa się za złożone w terminie. Przepis § 2 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
3. W terminie 7 dni od ustalenia listy kandydatów spełniających warunki, o których mowa w art. 173 ust. 1 ustawy, przewodniczący komisji zawiadamia na piśmie za potwierdzeniem odbioru:
1) kandydatów dopuszczonych do udziału w egzaminie - o dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu;
2) pozostałych kandydatów - o odmowie dopuszczenia do udziału w egzaminie i jej przyczynach.
§ 8.
1. Materiały egzaminacyjne do momentu rozpoczęcia egzaminu nie mogą być ujawniane innym osobom niż członkowie komisji oraz osoby, o których mowa w ust. 2.
2. Osoby uczestniczące w przygotowywaniu, powielaniu, przechowywaniu i transporcie materiałów egzaminacyjnych, są obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących tych materiałów do momentu rozpoczęcia egzaminu.
3. Materiały egzaminacyjne oraz ich kopie opakowane w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich zawartością oraz opatrzone na opakowaniu podpisem co najmniej dwóch członków komisji, przewodniczący komisji składa w kancelarii tajnej Urzędu.
4. Bezpośrednio przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący komisji lub sekretarz, wraz z co najmniej jednym członkiem komisji odbierają materiały egzaminacyjne z kancelarii tajnej i dostarczają do sali egzaminacyjnej.
§ 9.
1. Egzamin jest sprawdzeniem wiedzy kandydatów na arbitrów z zakresu przepisów związanych z udzielaniem zamówień publicznych.
2. Egzamin w formie testu wyboru składa się z 60 obowiązkowych dla wszystkich kandydatów pytań dotyczących przepisów o zamówieniach publicznych oraz 40 pytań dotyczących zagadnień z zakresu wybranego przez kandydata.
3. Wykaz zagadnień do egzaminu określony jest w załączniku do rozporządzenia.
4. Za każdą prawidłową odpowiedź kandydat otrzymuje jeden punkt, za brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłową - zero punktów.
5. Egzamin trwa 120 minut.
6. Egzamin uważa się za zdany z wynikiem pozytywnym, jeżeli kandydat uzyska ilość punktów nie mniejszą niż wskazana w ogłoszeniu o naborze na listę arbitrów.
§ 10.
1. Egzamin przeprowadza się w warunkach umożliwiających kandydatom samodzielną pracę, pod nadzorem przewodniczącego komisji oraz co najmniej dwóch członków komisji wyznaczonych przez przewodniczącego komisji.
2. Wszyscy zgłoszeni kandydaci przystępują do egzaminu w tym samym terminie i w tym samym miejscu.
3. Przed wejściem do sali egzaminacyjnej kandydat ma obowiązek okazać dowód tożsamości i własnoręcznym podpisem potwierdzić na liście obecności udział w egzaminie oraz dokonać wyboru zakresu zagadnień do egzaminu.
§ 11.
1. Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący komisji:
1) informuje kandydatów o warunkach organizacyjnych przeprowadzania egzaminu, a także o zasadach dokonywania oceny udzielonych odpowiedzi;
2) sprawdza nienaruszalność opakowania, w którym znajdują się materiały egzaminacyjne, a następnie otwiera opakowanie.
2. Kandydat otrzymuje arkusze z pytaniami testowymi oraz arkusze odpowiedzi, opatrzone pieczęcią Urzędu. Uwzględnia się tylko odpowiedzi udzielone na arkuszach odpowiedzi opatrzonych pieczęcią Urzędu.
3. Jednocześnie kandydat otrzymuje nie oznakowaną kopertę oraz czystą kartę opatrzoną pieczęcią Urzędu.
§ 12.
1. Kandydat oznacza otrzymany arkusz odpowiedzi numerem testu i ustalonym przez siebie kodem, wpisując go w odpowiednie miejsce w prawym górnym rogu arkusza odpowiedzi, bez podawania imienia i nazwiska. Kod składa się z szeregu trzech cyfr arabskich oraz trzech liter zapisanych w dowolnej kolejności.
2. Na karcie, o której mowa w § 11 ust. 3, kandydat wpisuje imię i nazwisko, a następnie umieszcza ją w kopercie, którą zakleja i oznacza kodem, którym oznaczył arkusz odpowiedzi.
§ 13.
1. W czasie egzaminu zabronione jest korzystanie z materiałów pomocniczych oraz z urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji, jak również porozumiewanie się z innymi osobami.
2. Kandydat, który podczas egzaminu posługiwał się materiałami pomocniczymi, porozumiewał się z innymi osobami lub zakłócał przebieg egzaminu jest wykluczany z dalszego udziału w egzaminie.
3. Opuszczenie przez kandydata sali egzaminacyjnej stanowi zakończenie udziału w egzaminie. Przed opuszczeniem sali egzaminacyjnej kandydat zwraca otrzymane materiały.
4. W czasie egzaminu przewodniczący komisji może, w uzasadnionych przypadkach, wyrazić zgodę na opuszczenie przez kandydata sali egzaminacyjnej w czasie trwania egzaminu. Na czas nieobecności kandydat przekazuje przewodniczącemu komisji otrzymane materiały.
5. Po zakończeniu egzaminu kandydat przekazuje komisji egzaminacyjnej arkusz odpowiedzi oraz zaklejoną kopertę zawierającą jego imię i nazwisko.
6. Członkowie komisji obecni w sali egzaminacyjnej sporządzają protokół z przebiegu egzaminu.
§ 14.
1. Po sprawdzeniu odpowiedzi komisja dokonuje rozkodowania arkuszy odpowiedzi.
2. Po obliczeniu liczby punktów uzyskanej przez każdego z kandydatów komisja sporządza listę zawierającą wyniki egzaminu wszystkich kandydatów, uszeregowane w porządku malejącym oraz listę kandydatów, którzy zdali egzamin z miejscem uprawniającym do wpisu na listę arbitrów w danym naborze.
§ 15.
1. Przewodniczący komisji niezwłocznie po ustaleniu wyników egzaminu przez komisję zawiadamia pisemnie Prezesa Urzędu o wynikach egzaminu oraz przedstawia sprawozdanie zawierające protokoły z posiedzeń komisji i z przebiegu egzaminu oraz listy z wynikami egzaminu.
2. Wyniki egzaminu zatwierdzane są przez Prezesa Urzędu.
§ 16.
1. Prezes Urzędu zawiadamia pisemnie kandydatów, za potwierdzeniem odbioru, o uzyskanych przez nich wynikach egzaminu.
2. W terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia kandydat na arbitra może zwrócić się do Prezesa Urzędu z pisemnym wnioskiem o udostępnienie do wglądu jego pracy egzaminacyjnej.
§ 17.
1. W terminie 3 dni od udostępnienia pracy egzaminacyjnej kandydat na arbitra może złożyć odwołanie od wyniku egzaminu do Prezesa Urzędu.
2. Prezes Urzędu rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania i wydaje decyzję w sprawie wpisu na listę arbitrów.
§ 17.
1. Wpisu na listę arbitrów dokonuje się w ramach limitu osób określonego w ogłoszeniu o naborze na listę arbitrów, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Prezes Urzędu wpisuje na listę arbitrów kandydatów, którzy zdali z wynikiem pozytywnym egzamin z miejscem uprawniającym do wpisu na listę arbitrów w danym naborze.
3. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów, którzy zdali egzamin z miejscem uprawniającym do wpisu na listę arbitrów w danym naborze uzyskało taką samą liczbę punktów, Prezes Urzędu wpisuje na listę arbitrów wszystkich tych kandydatów.
§ 17.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną