Przetargi.pl
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Lipnica-Czyściec

Urząd Miasta i Gminy Szamotuły ogłasza przetarg

 • Adres: 64-500 Szamotuły, ul. Dworcowa 26
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 2927501 , fax. 061 2920072
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
  ul. Dworcowa 26 26
  64-500 Szamotuły, woj. wielkopolskie
  tel. 061 2927501, fax. 061 2920072
  REGON: 00052657000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szamotuly.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Lipnica-Czyściec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac obejmuje odcinek drogi na dł. 2,06 km: - roboty przygotowawcze - karczowanie krzewów i przycinka odrostów drzew - roboty ziemne; - oczyszczenie przepustu; - wzmocnienie podłoża z mieszanki związanej hydraulicznie gr. 10 cm - odc. ca 400 m; - nawierzchnia drogi z kruszywa betonowego gr. 20 cm i szer. 4,0 m; - nawierzchnia zjazdów z kruszywa betonowego; - plantowanie terenu przyległego i poboczy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: 1) Dokumentacja projektowo-wykonawcza-załącznik nr 9 do SIWZ; 2) Szczegółowa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót-załącznik nr 10 do SIWZ, 3) Przedmiar robót-załącznik nr 11 do SIWZ; Uwaga: Przed sporządzeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu budowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja i rękojmia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.szamotuly.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach