Przetargi.pl
Remont dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy i Miasta Odolanów

Gmina i Miasto Odolanów ogłasza przetarg

 • Adres: 63-430 Odolanów, Rynek 11
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 733 15 81 , fax. 62 733 38 92
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina i Miasto Odolanów
  Rynek 11 11
  63-430 Odolanów, woj. wielkopolskie
  tel. 62 733 15 81, fax. 62 733 38 92
  REGON: 25085512700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.odolanow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy i Miasta Odolanów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Podział na zadania: 1. Remont pokrycia dachowego budynku dworca PKP wraz z pomieszczeniami gospodarczymi 2. Remont pokrycia dachowego budynku gospodarczego, wolnostojącego przy dworcu PKP 3. Remont pokrycia dachowego sali wiejskiej i remizy w Gliśnicy 4. Remont pokrycia dachowego - Wigwam Park Natury 5. Wymiana rynien na sali we wsi Nadstawki W zakresie zadania nr 1: Przedmiotem zamówienia jest Remont pokrycia dachowego budynku dworca PKP wraz z pomieszczeniami gospodarczymi, w ramach zadania inwestycyjnego Remont pokrycia dachowego budynku dworca PKP wraz z pomieszczeniami gospodarczymi w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja dworca PKP w Odolanowie i jego otoczenia wraz z adaptacją pomieszczeń na Dzienny Dom Senior Wigor. Zakres prac obejmuje: 1. Rozbiórkę dachówki wraz z utylizacją z części niskiej budynku. 2. Uzupełnienie ubytków konstrukcji drewnianej, konserwację. 3. Wymianę łat i kontrłat, montaż membrany dachowej. 4. Montaż blachy dachowej trapezowej lub dachówkopodobnej według uznania inwestora. 5. Wymiana rynien i rur spustowych z obejmami na całym budynku Dworca kolejowego wraz z przyległymi budynkami towarzyszącymi. 6. Dostarczenie i montaż niezbędnych obróbek. 7. Pokrycie części garażowej i magazynowej papą termozgrzewalną. 8. Tynkowanie kominów z uzupełnieniem cegły i czapek kominowych. 9. Uzupełnienie i częściowa wymiana instalacji odgromowej. 10. Wymurowanie komina systemowego z fundamentem. W zakresie zadania nr 2: Przedmiotem zamówienia jest Remont pokrycia dachowego budynku gospodarczego, wolnostojącego przy dworcu PKP, w ramach zadania inwestycyjnego Remont pokrycia dachowego budynku gospodarczego, wolnostojącego przy dworcu PKP w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja dworca PKP w Odolanowie i jego otoczenia wraz z adaptacją pomieszczeń na Dzienny Dom Senior Wigor. Zakres prac obejmuje: 1. Demontaż i rozbiórkę dachu, 2. Zabezpieczenie elementów drewnianych więźby dachowej 3. Instalacja odgromowa W zakresie zadania nr 3: Przedmiotem zamówienia jest Remont pokrycia dachowego sali wiejskiej i remizy w Gliśnicy, w ramach zadania inwestycyjnego Remont pokrycia dachowego sali wiejskiej i remizy w Gliśnicy w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja sali wiejskiej w Gliśnicy. Zakres prac obejmuje: 1. Rozbiórkę płyt eternitowych wraz z utylizacją. 2. Uzupełnienie ubytków konstrukcji drewnianej, konserwację. 3. Wymianę łat i kontrłat, montaż membrany dachowej. 4. Montaż blachy dachowej trapezowej lub dachówkopodobnej według uznania inwestora. 5. Wymiana rynien i rur spustowych z obejmami. 6. Dostarczenie i montaż niezbędnych obróbek. 7. Renowacja kominów W zakresie zadania nr 4: Przedmiotem zamówienia jest Remont pokrycia dachowego - Wigwam Park Natury, w ramach zadania inwestycyjnego Remont pokrycia dachowego - Wigwam w ramach zadania inwestycyjnego Park Natury Rewitalizacja Parku Natury w Odolanowie. Zakres prac obejmuje: 1. Wymiana deskowania dachu. 2. Impregnacja konstrukcji dachu 3. Wykonanie pokrycia dachowego z papy podkładowej i gontów W zakresie zadania nr 5: Przedmiotem zamówienia jest Wymiana rynien na sali we wsi Nadstawki, w ramach zadania inwestycyjnego Wymiana rynien na sali we wsi Nadstawki w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nadstawkach. Zakres prac obejmuje 1. Demontaż i rozbiórki: - rynny i rury spustowe, - deska doczołowa, obróbki 2. Wykonanie: - nowe rynny i rury spustowe - deska czołowa, malowana, obróbki blacharskie - płotki przeciwśniegowe Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.). Zaleca się aby wykonawcy dokonali wizji lokalnej w miejscu realizacji Inwestycji w celu oceny dokumentów przekazanych w ramach danego postępowania przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części został określony w dokumentacji projektowej, która stanowi załączniki do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1700.00 zł w zakresie zadania nr 1 500.00 zł w zakresie zadania nr 2 2400.00 zł w zakresie zadania nr 3 600.00 zł w zakresie zadania nr 4 100.00 zł w zakresie zadania nr 5 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego. Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 49 8409 0001 0100 0228 2000 0008 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 Ustawy. Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz należy załączyć do oferty odpowiedni dokument, nie spięty w całość z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.odolanow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach