Przetargi.pl
Kredyt długoterminowy w kwocie 1.200.000zł na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Gmina Szamocin ogłasza przetarg

 • Adres: 64-820 Szamocin, Pl. Wolności 19
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 2848003 , fax. 67 2848065
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szamocin
  Pl. Wolności 19 19
  64-820 Szamocin, woj. wielkopolskie
  tel. 67 2848003, fax. 67 2848065
  REGON: 57079104600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaszamocin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kredyt długoterminowy w kwocie 1.200.000zł na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.200.000,00zł (słownie: jedenmiliondwieścietysięcyzłotych 00/100) na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony kodem: 66113000-5 usługi udzielania kredytu Planowane uruchomienie kredytu nastąpi w jednej transzy w terminie do 15 grudnia 2016r. Zamawiający zastrzega, iż planowana data uruchomienia transzy kredytu może ulec zmianie. Obsługa kredytu będzie trwać do chwili całkowitej jego spłaty przez Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się spłacić kredyt do dnia 31 marca 2023r. Spłata kredytu nastąpi w 73 ratach miesięcznych, w wysokości: - 30.000zł pierwsza rata płatna 31 marca 2017r oraz każda rata płatna 31 stycznia do końca okresu kredytowania (7 rat po 30.000zł), - 15.000zł pozostałych 66 rat, płatnych w terminie do ostatniego dnia każdego z pozostałych miesięcy okresu kredytowania. Jeśli dzień spłaty kredytu lub odsetek będzie dniem wolnym to spłata nastąpi pierwszego dnia roboczego po tym dniu. Termin zakończenia zamówienia określa się na 31 marca 2023r., w przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa do wcześniejszej spłaty kredytu. Kredyt zostanie udzielony bez odrębnego wniosku. Kredyt będzie oprocentowany według zmiennej stopy procentowej ustalonej jako suma stawki WIBOR 1M (wyliczonej jako średnia arytmetyczna stawek obowiązujących w okresie od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca) i marży banku. Marża banku nie może zostać podwyższona w trakcie trwania umowy kredytowej, natomiast stawka WIBOR 1M przyjmowana do wyliczenia oprocentowania kredytu jest stawką liczoną jako średnia arytmetyczna stawki WIBOR 1M miesięcznych złotówkowych depozytów międzybankowych w okresie od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, za który naliczane są odsetki. Przy wyliczeniu odsetek od kredytu stosowany będzie kalendarz rzeczywisty (tj. rzeczywista liczba dni w miesiącu i rzeczywista liczba dni w roku). Odsetki naliczane będą w miesięcznych okresach rozliczeniowych od aktualnego stanu zadłużenia, płatne do ostatniego dnia kalendarzowego następnego miesiąca. Należy uwzględnić, iż za ostatni dzień miesiąca, odsetki są wyliczone od salda kredytu pomniejszonego o spłaconą ratę kredytu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez banki uczestniczące w postępowaniu, prowizji przygotowawczej (Pp) w wysokości nieprzekraczającej 0,05% kwoty kredytu. Oferty Wykonawców, którzy zaoferują prowizję przygotowawczą (Pp) w wysokości wyższej niż 0,05% kwoty kredytu będą odrzucone. Prowizja będzie zapłacona w dniu postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, od całej kwoty kredytu. Wykonawca nie będzie pobierał od Zamawiającego prowizji ani opłaty w przypadku nie wykorzystania w całości kredytu postawionego do dyspozycji Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu, za co nie będą naliczane przez Wykonawcę żadne opłaty i odsetki. Wykonawca, najpóźniej 7 dni przed upływem terminu płatności odsetek, będzie informował Zamawiającego o wysokości kwoty odsetek oraz wysokości zastosowanej stopy oprocentowania. Uruchomienie kredytu będzie następowało na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego. Zabezpieczenie kredytu w formie: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający wyraża zgodę na kontrasygnatę Skarbnika, obok podpisu Burmistrza, na wekslu i deklaracji wekslowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin uruchomienia transzy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wokiss.pl/szamocinm/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach