Przetargi.pl
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego złotowego w kwocie 2.000.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Gmina Miasta Czarnków ogłasza przetarg

 • Adres: 64-700 Czarnków, Pl. Wolności 6
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 067 2552801, 2555604 , fax. 067 2552677
 • Data zamieszczenia: 2016-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Czarnków
  Pl. Wolności 6 6
  64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie
  tel. 067 2552801, 2555604, fax. 067 2552677
  REGON: 57079105200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: czarnkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługa kredytu bankowego złotowego w kwocie 2.000.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego złotowego w kwocie 2.000.000 zł. a)przeznaczenie kredytu: spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań b) kwota kredytu 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) c) rodzaj kredytu długoterminowy d) okres kredytowania: od dnia uruchomienia I transzy do 25.10.2026r. e) spłata kredytu w złotych polskich, kapitał w terminach określonych w harmonogramie spłat podanym w umowie kredytowej, odsetki płatne w okresach miesięcznych w dniu 25-go każdego miesiąca, jeżeli termin przypada w dzień wolny od pracy, płatność przypada w pierwszy dzień roboczy po terminie płatności f) oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną lub pomniejszona o marżę Banku - kredytodawcy g) odsetki będą naliczane od faktycznie wykorzystanego kredytu, h) zamawiający określa jako możliwą formę zabezpieczenia kredytu weksel własny in blanco, i) kredyt będzie uruchomiany transzami lub jednorazowo w zależności od potrzeb zamawiającego, j) okres rozliczania kredytu do dnia 31.12.2016 roku. Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiający udostępnia, jako załączniki do SIWZ następujące dokumenty: a) sprawozdanie Rb NDS za 2015r. b) sprawozdanie RbZ i RbN za 2015r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czarnkow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach