Przetargi.pl
UDZIELENIE KREDYTU / POŻYCZKI NA FINANSOWANIE OBROTOWE

Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 62-200 Gniezno, ul. Św. Jana 9
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 4264461 , fax. 061 4263233
 • Data zamieszczenia: 2016-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Św. Jana 9 9
  62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie
  tel. 061 4264461, fax. 061 4263233
  REGON: 00031512300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ZOZ.GNIEZNO.PL
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UDZIELENIE KREDYTU / POŻYCZKI NA FINANSOWANIE OBROTOWE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie kredytu / pożyczki w wysokości 3 000.000,00zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100) dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie na poniższych zasadach: 1. Tryb: finansowanie obrotowe; kredyt / pożyczka 2. Przeznaczenie: wydatki bieżące SPZOZ 3. Kwota: 3 000.000,00zł 4. Waluta: pln 5. Okres obowiązywania umowy: 12 miesięcy z możliwością przedłużenia 6. Prowizje. Od przyznanego kredytu / pożyczki wykonawca nie pobierze opłaty przygotowawczej oraz prowizji tj. prowizji od przyznanego kredytu / pożyczki, prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu / pożyczki oraz innych stosowanych przez wykonawcę prowizji związanych z obsługą kredytu / pożyczki i innych opłat oraz prowizji czy też opłaty od niewykorzystanej kwoty kredytu od udzielenia: brak. 7. Elastyczne uruchomienia i spłaty kapitału w każdym miesiącu 8. Odsetki naliczane tylko od kapitału wykorzystywanego w danym miesiącu 9. Odsetki naliczane jeden raz w miesiącu 10. Uruchomienie środków: 1-7 dni Cena ofertowa: - marża oferenta - VIBOR 1M Dla porównywalności (kalkulacji) ofert należy przyjąć wykorzystanie całej kwoty w okresie 12 miesięcy z zastosowaniem marży oferenta oraz VIBOR 1M z dnia 08.07.2016 Zabezpieczenia; 1. podstawowe: weksel In blanco, wraz z deklaracją wekslową 2. opcjonalnie: cesja na kontraktach z NFZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymaga się wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin uruchomienia transz pożyczki (podany w dniach) min. 1 dzień - max. 7 dni
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zoz.gniezno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach