Przetargi.pl
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego na zadania inwestycyjne z przeznaczeniem na termomodernizację budynku oświatowego przy u. Gnieźnieńskiej 7a w Kłecku wraz z montażem odnawialnych źródeł energii, gazyfikację gminy, przebudowę drogi powiatowej nr 2147P na odcinku Charbowo-Kiszkowo-etap II

Urząd Miejski Gminy Kłecko ogłasza przetarg

 • Adres: 62-270 Kłecko, ul. Dworcowa 14
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 4270125 , fax. 61 4270221
 • Data zamieszczenia: 2016-06-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski Gminy Kłecko
  ul. Dworcowa 14 14
  62-270 Kłecko, woj. wielkopolskie
  tel. 61 4270125, fax. 61 4270221
  REGON: 00052942700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.klecko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego na zadania inwestycyjne z przeznaczeniem na termomodernizację budynku oświatowego przy u. Gnieźnieńskiej 7a w Kłecku wraz z montażem odnawialnych źródeł energii, gazyfikację gminy, przebudowę drogi powiatowej nr 2147P na odcinku Charbowo-Kiszkowo-etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego z przeznaczeniem na: a) Termomodernizację budynku oświatowego przy ul. Gnieźnieńskiej 7 a w Kłecku wraz z montażem odnawialnych źródeł energii - wysokość kredytu do kwoty 1 700 000,00 zł, data transzy kredytu 15.10.2016 r., b) Gazyfikację gminy - wysokość kredytu do kwoty 1 600 000,00 zł, data transzy kredytu 20.11.2016 r., c) Przebudowę drogi powiatowej nr 2147P na odcinku Charbowo-Kiszkowo - etap II - wysokość kredytu do kwoty 700 000,00 zł, data transzy kredytu 30.08.2016r. Razem kwota kredytu: do 4 000 000,00 zł. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Prowizja przygotowawcza
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.klecko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach