Przetargi.pl
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 500 000,00 zł.

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 62-530 Kazimierz Biskupi, Plac Wolności 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 2411210 , fax. 063 2411215
 • Data zamieszczenia: 2016-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  Plac Wolności 1 1
  62-530 Kazimierz Biskupi, woj. wielkopolskie
  tel. 063 2411210, fax. 063 2411215
  REGON: 00000000541196
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kazimierz-biskupi.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 500 000,00 zł.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 500 000,00 zł. 2. Uruchomienie kredytu nastąpi w dniu podpisania umowy. 3. Dla potrzeb obliczenia ceny oferty należy przyjąć datę uruchomienia kredytu na dzień 19.08.2016 r. 4. Dopuszcza się składanie dyspozycji uruchomienia kredytu na podstawie odrębnej dyspozycji wg wzoru obowiązującego u Wykonawcy, który uzyska zamówienie. 5. Spłata rat kredytu nastąpi w latach 2017 - 2021 w ratach kwartalnych na ostatni dzień miesiąca przed zakończeniem kwartału. Przewidujemy karencję w spłacie kredytu do dnia 28 luty 2017 r. Spłata rat kredytu nastąpi po okresie karencji i rozpocznie się od dnia 28.02.2017 r. do dnia 30.11.2021 r. w 20 ratach kwartalnych płatnych do ostatniego dnia miesiąca przed zakończeniem kwartału (tj. 28 luty, 31 maj, 31 sierpień, 30 listopad) po 75 000,00 zł. Odsetki od wykorzystanego kredytu będą płatne w okresach kwartalnych do 30-go każdego miesiąca przed zakończeniem kwartału. 6. Spłata kredytu oraz odsetek może przypadać wyłącznie w dzień roboczy dla Banku. W przypadku kiedy termin spłaty przypadać będzie na dzień wolny od pracy należy przyjąć następny dzień roboczy po tym dniu. 7. Oprocentowanie na bazie zmiennej stawki WIBOR 1 M (obowiązującej na 25-go dnia miesiąca przed rozpoczęciem każdego okresu odsetkowego) oraz marży banku. Wykonawca zobowiązany jest podać wysokość marży w procentach. Dla celów porównywalności cenowej ofert oprocentowanie należy liczyć na podstawie notowań WIBOR 1 M z dnia 25.07.2016 r. 8. Wysokość jednorazowej prowizji od udzielonego kredytu Wykonawca zobowiązany jest podać w procentach. Prowizja będzie płatna w terminie uruchomienia kredytu. 9. Zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową - do wysokości zobowiązania. Weksel in blanco oraz deklaracja wekslowa jest kontrasygnowana przez Skarbnika Gminy. 10. W przypadku braku spłaty kredytu Bank ma prawo wystawić bankowy tytuł egzekucyjny na kwotę nie wyższą niż aktualne zadłużenie z tytułu kapitału powiększone o odsetki, odsetki karne i koszty windykacji. 11. Kredyt będzie wykorzystany na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek. 12. Nie przewiduje się innych kosztów związanych z obsługą kredytu. 13.Oferta powinna dotyczyć wykonania wszystkich czynności wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia. 14. Oferowana cena netto musi obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cenę oferty należy podać w % ( w stosunku procentowym do wartości kredytu). Podanie ceny w inny sposób, niż przewidziany niniejszą specyfikacją spowoduje odrzucenie oferty. 15.Jeżeli Wykonawca nie będzie pobierał opłat za którąkolwiek usługę wyszczególnioną w formularzu ofertowym, winien w tej pozycji wpisać cyfrę 0. 16. Pozostawienie bez wypełnienia jakiejkolwiek pozycji skutkuje odrzuceniem oferty. 17. Na stronie internetowej Zamawiającego: www.kazimierz-biskupi.pl są zamieszczone dokumenty i informacje przydatne dla Wykonawcy przy ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego, takie jak m. in.: - Uchwała budżetowa Rady Gminy Kazimierz Biskupi - Prognoza spłaty długu na kolejne lata, - Informacje dotyczące stanu mienia komunalnego - jego wartości, - Statut Gminy Kazimierz Biskupi, - Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jednorazowa prowizja bankowa
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kazimierz-biskupi.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach